Anslag för hälsofrämjande

Ansökningstiden har utgått 14.6.2019.

År 2020 ska anslaget i synnerhet användas för sådana projekt som stöder hälsofrämjande verksamhet i kommunerna.

De innehållsmässiga prioriteringarna för anslaget för hälsofrämjande 2020

 1. Välfärdsstyrningen av förebyggandet på kontaktytan mellan välfärd och hälsa
  Kommunernas välfärdsstyrning stärks genom att utveckla lednings- och samarbetspraxisen för kommunernas, lokala aktörers och organisationers verksamhetsmodeller mellan vilka det finns en kontaktyta, i synnerhet vad gäller motion, kost, främjande av den mentala hälsan, förebyggande missbruksarbete och förebyggande av olyckor.

 2. Tillgängligheten till kultur ger välfärd
  Tillgängligheten och tillgången till kulturverksamhet som främjar hälsa och välfärd främjas genom samarbete mellan kommunen och lokala aktörer, och kulturverksamheten för välfärd stärks genom att utveckla styrmedel, verksamhetsmodeller och bedömningspraxis.

 3. Barns och ungas trygghet i den digitala världen
  Främjande av barns och ungas trygga användning av digitala anordningar och nätet och förebyggande av de skador och problem som användningen orsakar.

 4. Bra och näringsrik kost för äldre
  Äldre ska få bra och näringsrik kost genom utvecklande av måltidstjänsterna, främjande av socialt umgänge och upprätthållande av funktionsförmågan.

 5. Förebyggande av nikotin- och alkoholskador
  Inom kommunernas tjänster och i lokalsamhällen utvecklas med beaktandet av de olika befolkningsgrupperna verksamhetsmodeller för förebyggande av skador av användning av tobaks- och nikotinprodukter och för stödet till personer som vill sluta använda dem, och inom det förebyggande rusmedelsarbetet utvecklas förfaranden som främjar människornas delaktighet. 

 6. Människor ska nås genom samhällelig marknadsföring
  Metoder och styrmedel som utnyttjar social marknadsföring utvecklas för att stärka levnadsvanor som främjar välfärden, hälsan och den mentala hälsan särskilt för de befolknings- och specialgrupper som inte nås i tillräcklig utsträckning med de nuvarande metoderna. 

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande och för förebyggande och minskning av tobaksrökning och användning av alkohol och andra droger. Projektet ska uppnå minst ett av de mål som fastställts för den verksamhet som finansieras med anslaget och som fastställts ovan. Anslaget för hälsofrämjande kan användas för att bevilja statsunderstöd till kommuner, organisationer, stiftelser och andra aktörer, om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för år 2020. Anslaget kan även användas för att ingå avtal om projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen varierar årligen. De projekt som stöds med anslaget ska främja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas för ingående av projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.
Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för 2019

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 8.1.2019. 

Dispositionsplanen innefattar åtta projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 200 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 88 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 28 621 026 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 27.12.2017.

Dispositionsplanen innefattar 9 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 176 794 euro. Alla projekt är nya. Sammanlagt 103 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 21 306 569 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 10.1.2017.

Dispositionsplanen innefattar 10 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 307 000 euro. Samtiliga projekt är nya. Sammanlagt 104 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 22 635 951 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2013

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 2.1.2013

Dispositionsplanen innefattar 30 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 780 000 euro. Av projekten är 26 fortsättningsprojekt och 4 nya projekt. Sammanlagt 184 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 43 174 402 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2012

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 9.1.2012

Dispositionsplanen innefattar 55 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 5 100 000 euro. Av projekten är 47 fortsättningsprojekt och 8 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 19 133 720 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2012 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2013.

Mer information