FI SV

Anslag för hälsofrämjande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2019.

Dispositionsplanen innefattar åtta projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 200 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 88 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 28 621 026 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Med anslaget stöds 2019 i synnerhet projekt som stöder hälsofrämjande verksamhet i kommunerna samt genomförandet av social- och hälsovårdsreformen i kommunernas uppgift att främja hälsa och välfärd. Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande verksamhet samt för förebyggande och minskning av användningen av tobak, alkohol och narkotika.

De innehållsmässiga fokusområdena för anslaget för hälsofrämjande 2019

  1. Utveckla kommunernas och de framtida landskapens välfärdsledning: utveckla lednings- och samarbetspraxisen för verksamhetsmodeller mellan vilka det finns en kontaktyta, i synnerhet vad gäller motion, kost, främjande av den mentala hälsan, förebyggande missbruksarbete och förebyggande av olyckor.
  2. Utveckla kommunernas verksamhetsmodeller för förebyggande av drogmissbruk bland unga samt utveckla modeller för förebyggande av användningen av tobaks- och nikotinprodukter och öka antalet personer som slutar använda dessa bland de befolknings- och specialgrupper där användningen fortfarande är vanlig.
  3. Utveckla metoder och styrmedel som utnyttjar samhällelig marknadsföring i syfte att stärka levnadsvanor som främjar välfärden, hälsan och den mentala hälsan i synnerhet bland de befolknings- och specialgrupper som inte nås i tillräcklig utsträckning med de nuvarande metoderna.
  4. Förebygga och minska övervikt bland barn och unga med hjälp av kost och fysisk aktivitet: genom att stödja ibruktagandet av kostrekommendationer inom småbarnspedagogiken samt genom att ge barn och unga bättre möjligheter till motion och hobbyer oberoende av välståndet i hemmet.

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande och för förebyggande och minskning av tobaksrökning och användning av alkohol och andra droger. Projektet ska eftersträva minst ett av de mål som fastställts för verksamhet som finansieras med anslaget och som fastställts ovan. Anslaget för hälsofrämjande kan användas för att bevilja statsunderstöd till kommuner, organisationer, stiftelser och andra aktörer, om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för år 2019. Anslaget kan även användas för att ingå avtal om projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen varierar årligen. De projekt som stöds med anslaget ska stödja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas för ingående av projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.
Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 27.12.2017.

Dispositionsplanen innefattar 9 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 176 794 euro. Alla projekt är nya. Sammanlagt 103 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 21 306 569 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 10.1.2017.

Dispositionsplanen innefattar 10 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 307 000 euro. Samtiliga projekt är nya. Sammanlagt 104 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 22 635 951 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2013

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 2.1.2013

Dispositionsplanen innefattar 30 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 780 000 euro. Av projekten är 26 fortsättningsprojekt och 4 nya projekt. Sammanlagt 184 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 43 174 402 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2012

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 9.1.2012

Dispositionsplanen innefattar 55 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 5 100 000 euro. Av projekten är 47 fortsättningsprojekt och 8 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 19 133 720 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut och ingått avtal. Projekten ska genomföras under 2012 och slutredovisningar av projekten ska göras senast 31.3.2013.

Mer information