Anslag för hälsofrämjande

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2021. 

Dispositionsplanen innefattar sex projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Det kom in sammanlagt 94 projektförslag. Den sammanlagda summan för projektförslagen var 23 034 852 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat beslut om varje projekt.

Anslag för hälsofrämjande 2021 kommer att riktas till projekt som syftar till att minska de negativa effekterna på befolkningens välfärd och hälsa samt ökningen av ojämlikhet som orsakats av coronakrisen våren och sommaren 2020.

Anslaget stöder verksamhet som främjar hälsa i kommunerna.

De innehållsmässiga fokusområdena för anslaget för hälsofrämjande 2021 är följande

 1. Välfärdsledning för ”En åldersvänlig kommun” på kontaktytor för främjande av hälsa och välfärd
  Stärka kommunernas välfärdsledning för ”En åldersvänlig kommun” genom att utveckla lednings- och samarbetspraxis för verksamhetsmodeller på kontaktytor mellan kommuner, regionala aktörer och organisationer. Metoder bör hjälpa till att identifiera och minska den skada som orsakas de äldre på grund av de exceptionella undantagsförhållandena. I en åldersvänlig kommun lyssnar man till de äldre invånarnas önskemål och behov så att de har möjlighet till ett gott liv på sina egna villkor.

 2. Kultur ger välfärd
  Främja kulturell välfärd i samarbete mellan kommunen och regionala aktörer samt utveckla sådana verksamhetsmodeller som stärker verksamhet inom kulturell välfärd och särskilt stöder grupper som upplevt negativa effekter av coronakrisen.

 3. Smaklig kost av god kvalitet för äldre personer och personer utanför arbetslivet
  Främja tillgången av smaklig kost för äldre och/eller personer utanför arbetslivet och gemenskapliga måltidsmöjligheter. De åtgärder som utvecklas bör också kunna tillämpas under de exceptionella undantagsförhållandena.

 4. Förebyggande av nikotin- och alkoholrelaterade skador med hjälp av Pakka-verksamhetsmodellen

  Vidareutveckling av knep för samhällsengagemang enligt Pakka-verksamhetsmodellen. Målet är att öka kommuninvånarnas deltagande i lokal verksamhet för att reglera tillgängligheten till alkohol, tobaks- och nikotinprodukter samt penningspel och förebygga narkotikaanvändning.

   Åtgärden kommer särskilt stöda de utsatta grupper som identifierats i coronakrisen.

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande och för förebyggande och minskning av tobaksrökning och användning av alkohol och andra droger. Projektet ska uppnå minst ett av de mål som fastställts för den verksamhet som finansieras med anslaget och som fastställts ovan. Anslaget för hälsofrämjande kan användas för att bevilja statsunderstöd till kommuner, organisationer, stiftelser och andra aktörer, om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för år 2021. Anslaget kan även användas för att ingå avtal om projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen varierar årligen. De projekt som stöds med anslaget ska främja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas för ingående av projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.
Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för 2020

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 13.1.2020. 

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 134 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 37 615 382 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för 2019

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 8.1.2019. 

Dispositionsplanen innefattar åtta projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 200 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 88 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 28 621 026 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 27.12.2017.

Dispositionsplanen innefattar 9 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 176 794 euro. Alla projekt är nya. Sammanlagt 103 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 21 306 569 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 10.1.2017.

Dispositionsplanen innefattar 10 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 307 000 euro. Samtiliga projekt är nya. Sammanlagt 104 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 22 635 951 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2013

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 2.1.2013

Dispositionsplanen innefattar 30 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 780 000 euro. Av projekten är 26 fortsättningsprojekt och 4 nya projekt. Sammanlagt 184 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 43 174 402 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Mer information