Anslag för hälsofrämjande

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande för 2025 är 13.5–14.6.2024. Denna regeringsperiod har man bestämt att höja anslaget till 11,3 miljoner euro.

För de projekt som finansieras med anslaget har det fastställts vissa allmänna prioriteringar som ska beaktas i projektförslaget. Dessutom ska projektförslaget gälla minst ett av de bestämda temana. 

Allmänna prioriteringar

  • Genom anslaget stöder man verksamhet i kommunerna som främjar välfärd och hälsa och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs som ett samarbete mellan kommuner, välfärdsområden och civilsamhället.   
  • Verksamheten ska stärka befolkningens resiliens i kriser och minska ojämlikheten i fråga om välfärd och hälsa. Verksamheten ska beakta att människans välfärd och miljöns tillstånd är beroende av varandra.  
  • Verksamheten ska stödja genomförandet av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 och främja goda relationer och förbättra dialogen mellan olika befolkningsgrupper.

Mer information:

Projektteman:

  1. Ledningen och samordningen av välfärdsarbetet förbättras genom att utveckla de förfaranden för ledning, förhandling och samarbete som finns i kontaktytorna mellan kommuner, regionala aktörer och civilsamhället eller genom att utveckla samordningen av kommunens ledning inom främjandet av välfärd och hälsa
  2. Innehållen, metoderna och/eller utvärderingen inom det förebyggande rusmedelsarbetet utvecklas som ett samarbete mellan kommunerna och välfärdsområdena för att förbättra kvaliteten och främja jämlikhet bland utsatta befolkningsgrupper
  3. Innehållen och metoderna i arbetet med att informera om narkotika utvecklas och effektiviseras genom att aktivera närsamfund. Fokus på unga i en sårbar ställning och deras föräldrar och på att förbättra kompetensen hos de aktörer som arbetar med dem
  4. Förebyggande av gatuvåld bland unga, främjande av säkerheten och särskild omsorg om unga
  5. Stöd för äldres funktionsförmåga och möjligheter att bo hemma och främjande av närståendevårdares välfärd, funktionsförmåga och hälsa  

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd ordnade ett webbinarium den 11 mars 2024 där det informerades om prioriteringar och ansökan. Länken till webbinariet uppdateras här efter den 11 mars.

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande verksamhet och för att förebygga och minska användningen av berusningsmedel och tobak. Projektet ska syfta till minst ett av de ovan beskrivna mål som fastställts för verksamhet som finansieras med anslaget.

Av anslaget för hälsofrämjande beviljas statsunderstöd till kommuner, civilsamhällesorganisationer, stiftelser och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten för 2025. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa med anslag som anvisas för ändamålet. Hur anslaget ska användas bestäms genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen fastställs årligen. De projekt som stöds med anslaget bör stödja genomförandet av de nationella programmen för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.

Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för 2023 

Dispositionsplanen innefattar 7 projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Ministeriet tog emot sammanlagt 37 projektförslag, och den sammanlagda summan av projektförslagen var 10 087 126 euro. 

Dispositionsplanen för anslaget för 2022

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 37 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 10 087 126 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för 2021

Dispositionsplanen innefattar sex projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Det kom in sammanlagt 94 projektförslag. Den sammanlagda summan för projektförslagen var 23 034 852 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat beslut om varje projekt.

Dispositionsplanen för anslaget för 2020

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 13.1.2020. 

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 134 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 37 615 382 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

 

Mer information