Anslag för hälsofrämjande

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande för 2024 är 15.5–16.6.2023. 
För de projekt som finansieras med anslaget har det fastställts vissa allmänna prioriteringar som ska beaktas i projektförslaget. Dessutom ska projektförslaget gälla minst ett av de bestämda temana.  


Allmänna prioriteringar

  • Med anslaget stöds kommunernas verksamhet för att främja välfärd och hälsa med beaktande av de förändringar som social- och hälsovårdsreformen medför för verksamheten och de nya kontaktytor som uppstått i samband med reformen. 
  • Verksamheten ska riktas så att den stärker befolkningens resiliens och minskar ojämlikheten i fråga om välfärd och hälsa.
  • Verksamheten ska stödja genomförandet av Statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 och beakta goda relationer och förbättrad dialog mellan olika befolkningsgrupper. 


Mer information:

Projektteman:

  1. Ledningen och samordningen av välfärds- och hälsoarbetet stärks genom att utveckla kommunernas, de regionala aktörernas och organisationernas lednings-, förhandlings- och samarbetsförfaranden i kontaktytorna eller genom att utveckla samordningen av ledningen av främjandet av välfärd och hälsa. 
  2. Effektiva naturcentrerade metoder tas i bruk i kommunerna för att främja delaktighet och jämlikhet och minska ojämlikheten. 
  3. Den kunskapsbaserade ledningen, innehållen och/eller metoderna inom förebyggande rusmedelsarbete utvecklas i välfärdsområdenas och kommunernas kontaktytor för att uppnå bättre resultat och kvalitet och bättre kunna nå särskilt utsatta grupper. 

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande verksamhet och för att förebygga och minska användningen av berusningsmedel och tobak. Projektet ska syfta till minst ett av de ovan beskrivna mål som fastställts för verksamhet som finansieras med anslaget.
Av anslaget för hälsofrämjande kan statsunderstöd beviljas till kommuner, organisationer, stiftelser och andra aktörer, om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa med anslag som anvisas för ändamålet. Hur anslaget ska användas bestäms genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen fastställs årligen. De projekt som stöds med anslaget bör stödja genomförandet av de nationella programmen för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.
 

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt för främjande av hälsa med anslag som anvisas för ändamålet. Hur anslaget ska användas bestäms genom en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen fastställs årligen. De projekt som stöds med anslaget bör stödja genomförandet av de nationella programmen för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.

Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för 2023 

Dispositionsplanen innefattar 7 projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Ministeriet tog emot sammanlagt 37 projektförslag, och den sammanlagda summan av projektförslagen var 10 087 126 euro. 

Dispositionsplanen för anslaget för 2022

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 37 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 10 087 126 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för 2021

Dispositionsplanen innefattar sex projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Det kom in sammanlagt 94 projektförslag. Den sammanlagda summan för projektförslagen var 23 034 852 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat beslut om varje projekt.

Dispositionsplanen för anslaget för 2020

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 13.1.2020. 

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 134 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 37 615 382 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

 

Mer information