Anslag för hälsofrämjande

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande 2022 var 17 maj–18 juni 2021. För de projekt som finansieras har det fastställts allmänna fokusområden som alla ska beaktas i projektförslaget. Dessutom har det fastställts temaområden och projektförslaget ska motsvara minst ett av dessa områden.
 

Allmänna fokusområden:

  • Med anslaget stöds kommunernas verksamhet för främjande av hälsa och välfärd med beaktande av de förändringar i kommunernas verksamhet och de nya kontaktytorna som social- och hälsovårdsreformen medför.
  • Verksamheten ska inriktas på att minska de långsiktiga negativa effekterna som orsakats av coronakrisen samt på att minska de negativa effekterna på befolkningens hälsa och välfärd som orsakats av ökat distansarbete och distansstudier. Verksamheten ska sträva efter att minska den ökade ojämlikheten.
  • Verksamheten ska stöda verkställandet av statsrådets principbeslut om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 och den ska förbättra förtroendet mellan människor och interaktionen mellan befolkningsgrupperna.

Mer information: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 : Valtioneuvoston periaatepäätös

Temaområden:

1. Utveckling av kunskapsledning i kommunernas arbete för att främja hälsa och välfärd. Inom temaområdet kan man utveckla

  • ny praxis för att utnyttja kommunens välfärdsberättelse i det kommunala strategiarbetet
  • nya metoder för att påvisa hur ekonomiska beslut i kommunens beslutsfattande och ledning påverkar människors välfärd, hälsa och säkerhet
  • ny praxis för uppföljning av kommunernas mål för välfärd, hälsa och säkerhet och de faktorer som påverkar uppnåendet av målen som en del av kommunens årliga uppföljning och utvärdering av ekonomin
  • nya metoder för att etablera en förhandsbedömning av hur besluten påverkar välfärd, hälsa och säkerhet.

2. Utveckling av verksamhetsmodeller för kulturell välfärd i kommunernas verksamhet.

3. Utveckling av lokala metoder för förebyggande rusmedelsarbete i olika sammanslutningar.

4. Utveckling av verksamhetsmodeller i kommunernas verksamhet som förebygger och minskar övervikt bland befolkningen.

Anslaget för hälsofrämjande är avsett för utvecklingsprojekt snarare än renodlade forskningsprojekt. Särskilt interventionsforskningsprojekt har vanligen kunnat få finansiering ur anslaget för hälsofrämjande. Grundforskning finansieras inte ur anslaget. Anslag kan sökas för 1-3 år åt gången.

Det lagstadgade anslaget är avsett för hälsofrämjande och för förebyggande och minskning av tobaksrökning och användning av alkohol och andra droger. Projektet ska uppnå minst ett av de mål som fastställts för den verksamhet som finansieras med anslaget och som fastställts ovan. Anslaget för hälsofrämjande kan användas för att bevilja statsunderstöd till kommuner, organisationer, stiftelser och andra aktörer, om riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan även användas för att ingå avtal om projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
 

Staten stöder försöks- och utvecklingsprojekt

Med anslaget för hälsofrämjande stöder staten försöks- och utvecklingsprojekt som bidrar till bättre hälsa. Användningen av anslaget bestäms enligt en dispositionsplan som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet. Prioriteringarna i dispositionsplanen varierar årligen. De projekt som stöds med anslaget ska främja genomförandet av riksomfattande program för hälsofrämjande.

Anslaget för hälsofrämjande verksamhet kan användas för att bevilja statsunderstöd till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer, förutsatt att riksdagen godkänner anslaget för hälsofrämjande i statsbudgeten. Anslaget kan också användas för ingående av projekt för hälsofrämjande med inrättningar inom statsförvaltningen.
Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Projektförslag tas emot och bedöms av Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd utarbetar i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar och anslagsramar årligen före utgången av oktober ett förslag till ministeriet om användningen av anslaget. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer den projektvisa dispositionsplanen i januari.
Anslaget grundar sig på lagen om anslag för hälsofrämjande och statsrådets förordning om anslag för hälsofrämjande.

Dispositionsplanerna

Dispositionsplanen för anslaget för 2022

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 37 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 10 087 126 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för 2021

Dispositionsplanen innefattar sex projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Det kom in sammanlagt 94 projektförslag. Den sammanlagda summan för projektförslagen var 23 034 852 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat beslut om varje projekt.

Dispositionsplanen för anslaget för 2020

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 13.1.2020. 

Dispositionsplanen innefattar sju projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 000 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 134 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 37 615 382 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för 2019

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde dispositionsplanen 8.1.2019. 

Dispositionsplanen innefattar åtta projekt, och den sammanlagda summan för projekten är 2 200 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 88 projektförslag togs emot och behandlades, och den sammanlagda summan för projektförslagen var 28 621 026 euro.
Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2018

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 27.12.2017.

Dispositionsplanen innefattar 9 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 176 794 euro. Alla projekt är nya. Sammanlagt 103 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 21 306 569 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2017

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 10.1.2017.

Dispositionsplanen innefattar 10 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 307 000 euro. Samtiliga projekt är nya. Sammanlagt 104 projektförslag togs emot och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 22 635 951 euro.

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för verkställigheten av dispositionsplanen.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2016

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde planen 26.1.2016.

Dispositionsplanen innefattar 15 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 430 000 euro. Samtliga projekt är nya. Sammanlagt 136 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 38 672 932 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2015

Social- och hälsovårdsminsteriet fastställde 7.1.2015.

Dispositionsplanen innefattar 18 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 2 930 000 euro. Av projekten är 2 fortsättningsprojekt och 16 nya projekt. Sammanlagt 164 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 39 878 514 euro.

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande för 2014

Social- och hälsovårdsminsteriet  fastställde 10.1.2014.

Dispositionsplanen innefattar 16 projekt och den sammanlagda summan för projekten är 3 130 000 euro. Av projekten är 6 fortsättningsprojekt och 10 nya projekt. Sammanlagt 146 projektförslag mottogs och behandlades och den sammanlagda summan för projektförslagen var 36 180 713 euro. 

Institutet för hälsa och välfärd har på basis av den fastställda dispositionsplanen fattat projektvisa beslut.

Mer information