Bostadsbidrag

 

KerrostaloSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av lagstiftning som gäller bostadsbidrag. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för bostadstillägget för studerande.

Genom bostadsbidrag hjälper staten personer med små inkomster att klara av sina boendeutgifter.

Det allmänna bostadsbidraget reformerades från ingången av 2015. Bestämmelser om grunderna för bostadsbidrag finns samlade i lag.

De maximala boendeutgifter som beaktas i det allmänna bostadsbidraget varierar regionalt och enligt hushållets storlek. Den inkomstrelaterade självriskandelen fastställs enligt en beräkningsformel och dess belopp påverkas förutom av inkomster även av antalet barn och vuxna i hushållet. I lagen om allmänt bostadsbidrag ingår ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro för förvärvs- och företagarinkomster, dvs. att det görs ett avdrag på 300 euro i månaden i hushållets förvärvs- och företagarinkomster för varje medlem i hushållet när bostadsbidraget beräknas.

De studerande började omfattas av det allmänna bostadsbidraget från och med den 1 augusti 2017.

Stöd för boendeutgifter

Bostadsbidrag kan beviljas för boendeutgifter som föranleds av stadigvarande bostad i Finland som kan vara antingen

 • hyresbostad
 • ägarbostad
 • bostadsrättsbostad eller
 • delägd bostad.

Stödformer för boende är

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadsbidrag för pensionstagare (för pensionärer)
 • studiestödets bostadstillägg (för studerande, endast i särskilda situationer, på Åland och för studier utomlands) och
 • bostadsunderstöd som hör till militärunderstöd (under den värnpliktiges tjänstgöringstid).

Bostadsbidrag betalas till familjer, par samt ensamboende och de som bor i kollektiv

Det allmänna bostadsbidraget gäller per hushåll.  Äkta makar och sambor hör alltid till samma hushåll.  Sambor kan vara av samma kön.

Allmänt bostadsbidrag kan betalas till

 • barnfamiljer
 • äkta makar
 • sambor
 • ensamboende eller
 • de som bor i ett kollektiv.

Ett registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön jämställs med äktenskap. Även ett samboförhållande kan bestå av personer av samma kön.

För pensionstagare beviljas bidraget ur bostadsbidragssystemet för pensionstagare.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet kan ges till värnpliktiga som fullgör sin värnplikt eller civiltjänstgöring, kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst samt deras anhöriga.

Om bostadsbidrag ansöks hos och betalas av FPA

Alla stödformer ansöks hos och betalas av FPA.

Överklaga beslut om bostadsbidrag och bostadstillägg

I beslutet anges alltid hur ändring i detta kan sökas. Den som är missnöjd med beslutet om bostadsbidrag kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet eller i fråga om bostadstillägget till studiestöd hos besvärsnämnden för studiestöd.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte överklaganden, påminnelser eller besvär.

Mer information

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163344   E-postadress: