FI SV EN

Bostadsbidrag

KerrostaloSocial- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av lagstiftning som gäller bostadsbidrag. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för bostadstillägget för studerande.

Genom bostadsbidrag hjälper staten personer med små inkomster att klara av sina boendeutgifter.

Det allmänna bostadsbidraget har reformerats från ingången av år 2015. Grunderna för bostadsbidraget anges i sin helhet i lag.

I lagen har man bland annat förenklat sättet att bestämma de maximala boendeutgifter som beaktas när stöd beviljas. De maximala boendeutgifterna grundar sig numera på helhetshyran.

De maximala boendeutgifterna varierar enligt region och hushållets storlek. Den inkomstrelaterade självrisken bestäms enligt en beräkningsformel och dess nivå påverkas av förutom inkomster också av antalet barn och vuxna i hushållet. Lagen om bostadsbidrag inbegriper ett förvärvsinkomstavdrag på 300 euro för förvärvs- och företagarinkomster. Den träder i kraft 1.9.2015.

Stöd för boendeutgifter

Bostadsbidrag kan beviljas för boendeutgifter som föranleds av stadigvarande bostad i Finland som kan vara antingen

 • hyresbostad
 • ägarbostad
 • bostadsrättsbostad eller
 • delägd bostad.

Stödformer för boende är

 • allmänt bostadsbidrag
 • bostadsbidrag för pensionstagare (för pensionärer)
 • bostadstillägg till studiestöd (för studerande) och
 • bostadsunderstöd som hör till militärunderstöd (under den värnpliktiges tjänstgöringstid).

Bostadsbidrag betalas till familjer, par samt ensamboende och de som bor i kollektiv

Det allmänna bostadsbidraget gäller per hushåll. Ett hushåll utgörs av personer som bor i samma hushåll.

Allmänt bostadsbidrag kan betalas till

 • barnfamiljer
 • äkta makar
 • sambor
 • ensamboende eller
 • de som bor i ett kollektiv.

Registrerat partnerskap mellan personer av samma kön jämställs med äktenskap. Ett oregistrerat partnerskap mellan personer av samma kön jämställs dock inte med samboförhållande.

För pensionstagare beviljas bidraget ur bostadsbidragssystemet för pensionstagare.

Vid bedömning av rätten till bostadstillägg eller allmänt bostadsbidrag till studerande är boendeformen och familjeförhållandena de avgörande faktorerna. Barnfamiljer och de som bor i ägarbostäder omfattas av det allmänna bostadsbidraget.

Enbart de studerande som är berättigade till studiestöd kan få bostadstillägg.

Bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet kan ges till värnpliktiga som fullgör sin värnplikt eller civiltjänstgöring, kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst samt deras anhöriga.

Om bostadsbidrag ansöks hos och betalas av FPA

Alla stödformer ansöks hos och betalas av FPA.

Överklaga beslut om bostadsbidrag och bostadstillägg

I beslutet anges alltid hur ändring i detta kan sökas. Den som är missnöjd med beslutet om bostadsbidrag kan söka ändring i det hos besvärsnämnden för social trygghet eller i fråga om bostadstillägget till studiestöd hos besvärsnämnden för studiestöd.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte överklaganden, påminnelser eller besvär.

Mer information