Jour

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och tillsynen av brådskande vård.

Vid jouren får patienter brådskande vård oavsett bosättningsort. Med brådskande vård avses sådan omedelbar bedömning och vård som ett akut insjuknande, en skada, en försvårad långvarig sjukdom eller nedsatt funktionsförmåga förutsätter, och som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen eller skadan förvärras. Dygnetruntjour ordnas i anslutning till stora hälsocentraler och sjukhus.

Bestämmelser om brådskande vård och jour finns i hälso- och sjukvårdslagen:

samt i jourförordningen:

Kommunen eller sjukvårdsdistriktet ordnar jourverksamheten

Kommunen eller sjukvårdsdistriktet ska ordna dygnetruntjour för brådskande vård. Jourenheterna och arbetsfördelningen mellan dem fastställs i planen för ordnande av hälso- och sjukvård i kommunerna inom sjukvårdsdistriktet, och för den specialiserade sjukvårdens del i avtalet om ordnande inom universitetssjukhusets specialupptagningsområde.

I samband med beslut om jourenheter ska den prehospitala akutsjukvården i området, avstånden mellan jourenheterna och befolkningens vårdbehov beaktas. Ofta är dygnetruntjouren koncentrerad till sjukhusen.

De jourhavande verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården ska samarbeta så att de bildar en regionalt fungerande helhet.

Jourhjälp 116 117

En nationell handlednings- och rådgivningstjänst byggs upp inom social- och hälsovårdens jourverksamhet. År 2019 används endast jourtelefonnumret 116 117 i Finland. Dit kan invånarna ringa under jourtid när de har sociala problem och hälsoproblem och det inte är fråga om en nödsituation.

Jourhjälp 116 117

Myndigheternas ansvar gällande jour

Regionalförvaltningsverken samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) övervakar tillgången till jourtjänster.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som sakkunnigmyndighet inom området

 

Mer information

Innehållspublicerare

Vasa sjukhus ska ordna omfattande jour dygnet runt
SHM
Pressmeddelande 7.10.2019 11.31