Jour inom hälso- och sjukvården

Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras eller kroppsskadan försvåras och som gäller akut sjukdom, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Vid jouren ska den brådskande vården ges till patienten oberoende av var han eller hon är bosatt. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen av den brådskande vården, för beredningen av lagstiftningen och för stödet, styrningen och den strategiska utvecklingen av verkställigheten av lagstiftningen inom ramen för ministeriets befogenheter.

Bestämmelser om brådskande vård och jour finns i hälso- och sjukvårdslagen och jourförordningen:

Välfärdsområdet ordnar jourtjänsterna inom hälso- och sjukvården

För den brådskande vården ska välfärdsområdet ordna jour dygnet runt. Jour dygnet runt ska i första hand ordnas som en samjour med tjänster inom primärvård och specialiserad sjukvård och de diagnostiktjänster som tjänsterna behöver. Även den socialjour som avses i socialvårdslagen ska ordnas i samband med samjouren inom hälso- och sjukvården.

I praktiken är samjourerna placerade i anknytning till de stora sjukhusen. Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom bevilja välfärdsområdet tillstånd att upprätthålla jour inom primärvården eller akutmedicinen dygnet runt.  

Jourenheterna och arbetsfördelningen mellan dem fastställs i samarbetsområdets samarbetsavtal (36 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård), tidigare avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård. 

I samband med beslut om jourmottagningarna ska hänsyn tas till områdets prehospitala akutsjukvård, avstånden mellan jourmottagningarna och befolkningens servicebehov. De jourhavande verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården ska samarbeta så att de bildar en regionalt fungerande helhet.

Jourhjälpen 116117 och Jourhuset

Det kan vara svårt för medborgarna att bedöma om deras hälsotillstånd kräver brådskande undersökning och vård. Därför kommer det också sådana patienter till jourvården som det skulle vara ändamålsenligare att sköta under tjänstetid inom hälso- och sjukvården eller socialvården. För att anvisa och ge medborgare råd finns det nationella hänvisnings- och rådgivningstjänster. 

Jourhjälp 116117

Jourhjälpen 116117 upprätthålls av Digi Finland Oy och är en rådgivnings- och hänvisningstjänst i välfärdsområdena som vem som helst kan fråga råd av vid plötsliga problem på det sociala området eller med hälsan. Jourhjälpen 116117 fungerar i nästan hela Finland. 

I jourhjälpen gör yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården en bedömning via telefon av behovet av jourvård eller brådskande vård enligt anvisningarna i respektive område. Via jourhjälpen får man också råd och hjälp i brådskande fall.  

Jourhuset

I problem som gäller jourtjänsterna kan man också få information av Jourhuset, som är en webbtjänst som utvecklats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Där kan vem som helst få hjälp med akuta hälsoproblem, råd om egenvård och hänvisning till den rätta servicen. 

Mer information

Lasse Ilkka, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL Telefon:0295163714   E-postadress:


Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163014   E-postadress: