Prehospital akutsjukvård

Prehospital akutsjukvård är brådskande vård och vid behov transport till en vårdenhet av en patient som plötsligt har insjuknat eller skadat sig. Den prehospitala akutsjukvården och sjukvården i samband med denna utgör en del av hälso- och sjukvården.

Det är välfärdsområdena som ordnar den prehospitala akutsjukvården i sitt område. De kan producera verksamheten själva eller köpa tjänsten av en annan tjänsteproducent. 

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den allmänna planeringen av den prehospitala akutsjukvården, för beredningen av lagstiftningen och stödet för, styrningen av och den strategiska utvecklingen av verkställigheten av lagstiftningen inom ramen för sina befogenheter.

Bestämmelser om ordnandet av och innehållet i den prehospitala akutsjukvården finns i hälso- och sjukvårdslagen och förordningen om prehospital akutsjukvård. 

Välfärdsområdet bestämmer servicenivån för prehospital akutsjukvård

Det är välfärdsområdet som fattar beslut om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården. I beslutet fastställs innehållet i den prehospitala akutsjukvården så, att servicen genomförs effektivt, ändamålsenligt och rätt dimensionerat.

Den prehospitala akutsjukvården ska planeras och genomföras i samarbete med de jourhavande hälso- och sjukvårdsenheterna så att de formar en regionalt fungerande helhet.

Nödcentralverkets uppgifter i prehospital akutsjukvård

I Finland finns bara ett nödnummer, 112. Till nödnumret ska man ringa bara i brådskande nödfall när man behöver hjälp av en myndighet (polis, prehospital akutsjukvård, räddningsväsende, socialvård). Social- och hälsovårdsministeriet och de välfärdsområden (tidigare sjukvårdsdistrikten) som ansvarar för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården ger Nödcentralverket anvisningar om hanteringen av de nödsamtal som gäller uppdragen inom den prehospitala akutsjukvården.

Nödcentralsoperatörerna bedömer på basis av uppgifterna i nödmeddelandet hur brådskande uppdraget är och vilka resurser skötseln av uppdraget kräver. Av de uppdrag som förmedlas till Nödcentralsverket hör cirka 60 procent till social- och hälsovården.  

Bestämmelserna om nödcentralsverksamheten finns i lagen om nödcentralsverksamhet. Lagen revideras för närvarande.   

Reseersättningar för transporter inom prehospital akutsjukvård

Information om reseersättningar för ambulanstransporter och om självriskandelen ges av Folkpensionsanstalten.

Privat prehospital akutsjukvård och sjuktransport

Privat sjuktransportverksamhet är tillståndspliktig. Tillståndet beviljas av regionförvaltningsmyndigheten eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Bestämmelser om tillstånd för sjuktransport finns i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Valvira och regionförvaltningsverken ger mer information om tillståndsvillkoren och hur man ska ansöka om tillstånd.

Läkarhelikopterverksamheten inom prehospital akutsjukvård

Läkarhelikopterverksamheten är en del av den prehospitala akutsjukvård som det föreskrivs om i hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten består av prehospital akutsjukvård med läkare och behövliga stödtjänster, det vill säga flygverksamhet, baser och enheter på land.

FinnHEMS Oy är ett statsägt bolag  med ansvar för att producera flygtjänster för läkarhelikopterverksamheten. För läkarpersonalen, vårdutrustningen och läkemedlen inom den prehospitala akutsjukvården ansvarar de välfärdsområden som är huvudmän för ett universitetssjukhus och HUS-sammanslutningen. 

Mer information

Lasse Ilkka, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Beredskapsenheten / VAL Telefon:0295163714   E-postadress: