Utkomst och ersättningar under sjukdomstid

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av sjukförsäkringslagstiftningen.

Rätt till sjukförsäkringsersättningar har de som arbetar i Finland och är stadigvarande bosatta här. 

Sjukförsäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall som orsakas av sjukdom och rehabilitering. Ersättning söks hos FPA. 

  • Stöd när du blir sjuk (FPA)                                                                                     

Sjukdagpenning

Syftet med sjukdagpenningen är att ersätta inkomstbortfall som beror på arbetsoförmåga. Sjukdagpenning betalas till sökande i åldern 16–67 som på grund av sjukdom inte kan utföra sitt arbete. Sjukdagpenning betalas efter självrisktiden (den dag då personen insjuknade och därpå följande 9 vardagar) under sammanlagt högst 300 vardagar. Sjukdagpenningsbeloppet beror på sökandens förvärvsinkomster. 

Med hjälp av partiell sjukdagpenning stöds personer som är arbetsoförmögna att stanna kvar i arbetslivet och återgå till heltidsarbete. Utbetalningen av partiell sjukdagpenning förutsätter att sökandens arbetstid minskar med 40–60 procent jämfört med det tidigare heltidsarbetet. Partiell sjukdagpenning betalas under högst 120 vardagar och beloppet är hälften av beloppet av full sjukdagpenning.

Privatläkare, vård- och undersökningskostnader

Sjukförsäkringen ersätter en del av kostnaderna för

  • privatläkares arvoden
  • undersökningar och vård som ordinerats av privatläkare

Läkararvoden, undersökningar och vård ersätts enligt en taxa som fastställts av FPA.

Privat tandläkare

Sjukförsäkringen ersätter en del av kostnaderna för

  • privattandläkares arvoden
  • undersökningar och vård som ordinerats av privattandläkare

Tandläkarens arvoden samt undersökningar och vård ersätts enligt en taxa som fastställts av FPA.

Läkemedelskostnader

Sjukförsäkringen ersätter läkemedel som har förskrivits av läkare, är avsedda för behandling av en sjukdom och ingår i ersättningssystemet

  • 40 procent (grundersättning)
  • 65 procent (lägre specialersättning)
  • 100 procent (högre specialersättning)

Dessutom ersätts

  • kliniska näringspreparat för behandling av vissa svåra sjukdomar samt
  • salvbaser för långvariga hudsjukdomar.

Kostnaderna som klienten själv betalar har en årlig självrisk. När kostnaderna under ett och samma år överskrider självriskandelen betalar klienten endast 2,5 euro per läkemedel och köp.

Läkemedelsersättningen dras av direkt på apoteket från priset på receptbelagda läkemedel när klienten visar upp sitt FPA-kort.

Resekostnader

Kostnader för resor till vård samt för vårdpersonalens resor hem till patienten ersätts till den del kostnaderna för en enkelresa överstiger självrisken.

Om resekostnaderna under ett kalenderår överstiger den årliga självrisken, ersätts den överstigande delen i sin helhet.

Mer information

Anu Kangasjärvi, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163224   E-postadress:


Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163195   E-postadress: