FI SV

Utkomst och ersättningar under sjukdomstid

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för utvecklandet och beredningen av sjukförsäkringslagstiftningen.

Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Som bosatt i Finland anses den som har sin stadigvarande bostad och sitt hem här och som huvudsakligen vistas här.

Sjukförsäkringen ersätter kostnader och inkomstbortfall som orsakas av sjukdom och rehabilitering. Ersättning söks hos FPA. 

  • Stöd när du blir sjuk (FPA)                                                                                     

Sjukdagpenning

Betalas till en sökande som är 16-67 år gammal och som inte kan utföra sitt arbete på grund av sjukdom.

Sjukdagpenningens storlek beror på den sökandes förvärvsinkomster.

Privatläkare, vård- och undersökningskostnader

Sjukförsäkringen ersätter en del av kostnaderna för

  • privatläkares arvoden
  • undersökningar och vård som ordinerats av privatläkare

Läkararvoden, undersökningar och vård ersätts enligt en taxa som fastställts av FPA.

Privat tandläkare

Sjukförsäkringen ersätter en del av kostnaderna för

  • privattandläkares arvoden
  • undersökningar och vård som ordinerats av privattandläkare

Tandläkarens arvoden samt undersökningar och vård ersätts enligt en taxa som fastställts av FPA.

Läkemedelskostnader

Sjukförsäkringen ersätter läkemedel som har förskrivits av läkare, är avsedda för behandling av en sjukdom och ingår i ersättningssystemet

  • 40 procent (grundersättning)
  • 65 procent (lägre specialersättning)
  • 100 procent (högre specialersättning)

Dessutom ersätts

  • kliniska näringspreparat för behandling av vissa svåra sjukdomar samt
  • salvbaser för långvariga hudsjukdomar.

Kostnaderna som klienten själv betalar har en årlig självrisk. När kostnaderna under ett och samma år överskrider självriskandelen betalar klienten endast 2,5 euro per läkemedel och köp.

Läkemedelsersättningen dras av direkt på apoteket från priset på receptbelagda läkemedel när klienten visar upp sitt FPA-kort.

Resekostnader

Kostnader för resor till vård samt för vårdpersonalens resor hem till patienten ersätts till den del kostnaderna för en enkelresa överstiger självrisken.

Om resekostnaderna under ett kalenderår överstiger den årliga självrisken, ersätts den överstigande delen i sin helhet.

Mer information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Sosiaaliturva- ja vakuutusosasto / SVO, Etuusyksikkö / ETU 0295163434