Handikappolitik

Vammaispolitiikka - kuvituskuva

Handikappolitiken samordnas av Social- och hälsovårdsministeriet. Samtliga förvaltningsområden har dock ansvar för verkställandet av handikappolitiken.

De handikappolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till

  • likabehandling
  • delaktighet och icke-diskriminering
  • nödvändiga tjänster och stödåtgärder.

De grundläggande friheterna och rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt

Handikappolitiken utgår från de grundläggande friheterna och rättigheterna liksom de mänskliga rättigheterna. Bestämmelser om icke-diskriminering av personer med funktionsnedsättning har intagits i Finlands grundlag. Finland har också i egenskap av medlemsstat i FN och Europeiska unionen förbundit sig att främja ett för alla öppet samhälle.

Globalt främjas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning av FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Finland har undertecknat konventionen och dess fakultativa protokoll.

Konventionsparterna förbinder sig att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning full uppfyllelse av samtliga mänskliga rättigheter liksom grundläggande friheter och rättigheter.

Nationellt handlingsprogram för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har publicerats i Finland. Genom programmet verkställs FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft sommaren 2016.

Handikapprådet främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning

Riksomfattande handikapprådet, som verkar i anslutning till Social- och hälsovårdsministeriet, har i uppgift att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och samarbetet mellan handikapporganisationerna och myndigheterna.

Utveckling av tjänster och tryggande av utkomst för personer med funktionsnedsättning

SHM svarar också för främjandet av välfärden och hälsan, utvecklingen av vård- och omsorgstjänsterna och tryggandet av försörjningen för personer med funktionsnedsättning.

Institutet för hälsa och välfärd främjar genom sitt forsknings- och utvecklingsarbete möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att klara sig på egen hand och utvecklar tjänsterna.

EU:s handikappstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning

Huvudmålsättningen för EU:s handikappstrategi är att öka funktionsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Europarådets handikappolitiska verksamhetsprogram har som mål att i Europa främja de mänskliga rättigheterna och öka livskvaliteten för samhällsmedlemmar med funktionsnedsättning.

EU:s Funktionshinderkort (EU Disability Card) tas i bruk i Finland under våren 2018. Med EU:s Funktionshinderkort kan personer med funktionsnedsättning i Finland och övriga EU-länder lätt verifiera sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent. Funktionshinderkortet är frivilligt och det berättigar inte till några sociala förmåner.

Mer information

Tea Hoffrén, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, VANE 0295163220  


Merja Heikkonen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI, VANE 0295163203