WHO:s pandemiavtal

I december 2021 beslöt Världshälsoorganisationen WHO tillsätta ett mellanstatligt förhandlings-organ för att förbereda ett avtal om förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemier. Avtalsförhandlingarna inleddes i februari 2022 och målet är att avtalet är klart före maj 2024.

Covid-19 har visat att den internationella beredskapen inför pandemier behöver stärkas. WHO:s internationella hälsoreglemente (IHR) är grunden för det internationella samarbetet och det styr beredskapen inför gränsöverskridande hot mot hälsan. Syftet med det kommande pandemiavtalet är att internationellt ytterligare stärka förebyggande av, beredskap inför och hantering av pandemiska hot. 

Förhandlingarna förs i ett mellanstatligt förhandlingsorgan som består av WHO:s medlemsstater, och där också Finland är med. I Finlands förhandlingsdelegation deltar utöver social- och hälso-vårdsministeriet också statsrådets kansli, utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. 

Riksdagen informeras om hur förhandlingarna framskrider och om Finlands ställningstaganden. Därtill ordnas diskussionsmöten för intressegrupperna i frågan. På WHO:s webbplats kan du följa med hur förhandlingarna framskrider.

Mer information