Utmärkelsetecknen

Ämbetsverk och inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, samfund, företag, regionförvaltningsverkens ansvarsområden för social- och hälsovårdsväsendet och arbetarskyddet samt veteranorganisationer kan till social- och hälsovårdsministeriet sända förslag om Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnars utmärkelsetecken, vilka tilldelas finska medborgare på självständighetsdagen 6.12.

Republikens president, stormästare för ordnarna tilldelar utmärkelsetecknen på förslag av ordenskapitlet.

För att förlänas ett utmärkelsetecken krävs förtjänster fosterlandet till fromma enligt statuterna för Finlands Vita Ros (FVR) orden och framstående civila och militära tjänster enligt förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden (FLO).

Förteckningen över de av stormästaren tilldelade ordenstecken publiceras på nämnda ordnars hemsida tre vardagar före självständighetsdagen. De personer som av republikens president har blivit inbjudna till självständighetsdagens mottagning har möjlighet att avhämta ordenstecknet under dessa dagar mellan kl. 10.00–14.00. Inbjudan till balen skall förevisas. Ordenskansliet är stängt den 6 december.

Alla andra tilldelade ordenstecken levereras till ministerierna och vidare via förslagsställarna till mottagarna.

Sändande av förslag och meriter

Förslagen om utmärkelsetecken inför utdelningen av utmärkelsetecken under den kommande självständighetsdagen ska lämnas in till förvaltningsenheten vid social- och hälsovårdsministeriet senast 31.7. Förslag som inkommit efter att tidsfristen gått ut beaktas inte. Ytterligare information om ordnar och utmärkelsetecken inklusive grunderna för beviljande finns på ordnarnas webbplats.

Ministerierna har kvoter för sina förslag som har angetts separat för riddartecken, förtjänstkors och medaljer av FVR. Ministerierna får inte överskrida sina egna kvoter och därför tvingas ministerierna årligen gallra bland förslagen.

Förslagen i de olika ordensgraderna bör göras så jämlikt som möjligt bland förtjänstfulla kandidater av bägge könen och olika yrkesgrupper. Även minoriteter ska beaktas vid förslag.

Förslagen ska basera sig på de personliga meriter som anges i reglerna. Antalet tjänsteår i sig kan inte utgöra grund för förlänande av utmärkelsetecken. Å andra sidan ska man komma ihåg att meriter som berättigar till utmärkelsetecknet i regel inte kan nås under en kort verksamhetstid.

Ett förslag får inte heller göras enbart på basis av tjänsteställning eller annan ställning, till exempel endast av det skälet att ett utmärkelsetecken har förlänats andra med motsvarande ställning.

Den primära utgångspunkten är de personliga meriter över genomsnittsnivån som personen i fråga har ådagalagt genom egen yrkesskicklighet eller i betydande samhälleliga uppgifter. En ytterligare förutsättning är gott rykte och en vilja att ta emot utmärkelsetecknet. Förslagsställaren ska före förslaget ta reda på om personen i fråga är villig att ta emot utmärkelsetecknet, om han eller hon tilldelas ett sådant.

Förslag om utmärkelsetecken

För om utmärkelsetecken används en ordensförslagsblankett som fastställts av ordenskapitlet.

Framställningar om utmärkelsetecken som förlänas på självständighetsdagen ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet i två exemplar, varav den andra får vara en kopia. Framställningar om morsdagsmedaljer levereras i tre exemplar, varav två får vara kopior.

Adress

Social- och hälsovårdsministeriet
Personal- och förvaltningsenheten / Utmärkelsetecken
PB 33
00023 STATSRÅDET

Att beakta när man ansöker om utmärkelsetecknet

Vid utarbetandet av förslaget ska man kontrollera att

  • det gått minst sju år från det att föregående utmärkelsetecken eller titel förlänats.
  • kandidaten vid framställan om kommendörstecken tidigare förlänats riddartecken.
  • en person som sedan tidigare har ett tecken inte längre kan föreslås samma eller ett lägre tecken.

Ett högre utmärkelsetecken kan utan särskilda skäl föreslås tidigast sju (7) år efter det att föregående utmärkelsetecken förlänats. Samma tidsfrist gäller även titlar. Erhållande av ett andra utmärkelsetecken förutsätter alltid att mottagarens tjänsteställning, befattningsbeskrivning eller arbetsuppgifter blivit mera krävande och att personen i fråga utmärkt sig i de nya uppgifterna.

Social- och hälsovårdsministeriet lämnar ut de förlänade utmärkelsetecknen från och med 16.12. Vi ber er att observera att utdelningar av utmärkelsetecken inte bör ordnas före jul.

Mer information: [email protected]

Ytterligare information:
Annastiina Siekkeli
Arita Kaario
Eija Paananen