Systemet för och ansvaren inom social- och hälsovården 

Grunden för social- och hälsovårdssystemet grundar sig på den offentliga social- och hälsovård som förverkligas genom statligt stöd.

Tjänster produceras förutom av den offentliga sektorn även av privata företag.

I Finland finns också ett omfattande nätverk av social- och hälsovårdsorganisationer som producerar både avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster.

Styrning

Social- och hälsovårdsministeriet

  • bereder lagstiftningen och leder genomförandet
  • leder och styr utvecklingen och verksamhetspolitiken inom den sociala tryggheten och social- och hälsovårdstjänsterna 
  • anger riktlinjerna för social- och hälsopolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem
  • ansvarar för kontakterna med politiska beslutsfattare.

Forskning- och utveckling

Ämbetsverk och inrättningar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde ansvarar för forsknings- och utvecklingsuppgifter inom förvaltningsområdet. Till förvaltningsområdet hör

Ordnande av social- och hälsovårdstjänster

Vid ingången av år 2023 har ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet överförats från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena. 

Från och med den 1 januari 2023 de 21 välfärdsområdena och Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av primärvård, socialvård, specialiserad sjukvård, mun- och tandvård, mentalvårds- och missbrukartjänster, funktionshinderservice och boendeservice för äldre. HUS-sammanslutningen ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård enligt vad som föreskrivs särskilt. 

Välfärdsområdet är anordnare av  social- och hälsovård och den huvudsakliga tjänsteproducenten.  Kommunerna och välfärdsområdet samarbetar inom främjandet av välfärd och hälsa. Privata aktörer, organisationer och föreningar kompletterar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna.
 

Tillstånd och tillsyn

Regionförvaltningsverken styr och övervakar den offentliga och privata social- och hälsovården och bedömer tillgången till tjänsterna och tjänsternas kvalitet. De beviljar också koncessionerna till de privata tjänsteproducenterna i området. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och sköter tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO Telefon:0295163642   E-postadress: