Ansvariga instanser inom social- och hälsovården

Kommunal social- och hälsovård som förverkligas med hjälp av stöd från staten ligger som grund för social- och hälsovårdsssystemet. Tjänster produceras förutom av den offentliga sektorn även av privata företag. I Finland finns också ett omfattande nätverk av social- och hälsovårdsorganisationer som producerar både avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster.

Styrning

Social- och hälsovårdsministeriet

  • bereder lagstiftningen och leder genomförandet
  • leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten samt utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna och deras verksamhetsbetingelser
  • anger riktlinjerna för social- och hälsopolitiken, bereder de centrala reformerna och leder genomförandet och koordineringen av dem
  • svarar för kontakterna med politiska beslutsfattare.

Forskning- och utveckling

Ämbetsverk och inrättningar inom SHM:s förvaltningsområde svarar för forskning och utveckling inom förvaltningsområdet

Tillstånd och tillsyn

Regionförvaltningsverken styr och övervakar den kommunala och privata social- och hälsovården och utvärderar kvaliteten och tillgången till kommunernas basservice. De beviljar tillstånd till privata serviceproducenter i den egna regionen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och administrerar tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet.

Organisering

Kommunerna svarar för ordnandet av social- och hälsovården. De kan producera social- och primärvårdstjänsterna ensamma eller grunda samkommuner sinsemellan. Kommunerna kan också köpa social- och hälsovårdstjänster av andra kommuner, organisationer eller privata serviceproducenter.

Sjukvårdsdistrikten ordnar den specialiserade sjukvården. Viss service inom den specialiserade sjukvården ordnas på basis av universitetssjukhusens specialupptagningsområden, så kallade miljondistrikt.

Mer information

Kari Hakari, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO 0295163642