Ansvariga instanser inom social- och hälsovården

Kommunal social- och hälsovård som förverkligas med hjälp av stöd från staten ligger som grund för social- och hälsovårdsssystemet. Tjänster produceras förutom av den offentliga sektorn även av privata företag. I Finland finns också ett omfattande nätverk av social- och hälsovårdsorganisationer som producerar både avgiftsbelagda och avgiftsfria tjänster.

Styrning

Social- och hälsovårdsministeriet

  • bereder lagstiftningen och leder genomförandet
  • leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten samt utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna och deras verksamhetsbetingelser
  • anger riktlinjerna för social- och hälsopolitiken, bereder de centrala reformerna och leder genomförandet och koordineringen av dem
  • svarar för kontakterna med politiska beslutsfattare

Forskning- och utveckling

Ämbetsverk och inrättningar inom SHM:s förvaltningsområde svarar för forskning och utveckling inom förvaltningsområdet

Tillstånd och tillsyn

Regionförvaltningsverken styr och övervakar den kommunala och privata social- och hälsovården och utvärderar kvaliteten och tillgången till kommunernas basservice. De beviljar tillstånd till privata serviceproducenter i den egna regionen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira styr, övervakar och administrerar tillståndsförvaltningen inom social- och hälsovården, alkoholförvaltningen och miljö- och hälsoskyddet.

Organisering

Kommunerna, privata tjänsteleverantörer och organisationer: Kommunerna svarar för ordnandet av social- och hälsovården. De kan producera social- och primärvårdstjänsterna ensamma eller grunda samkommuner sinsemellan. Kommunerna kan också köpa social- och hälsovårdstjänster av andra kommuner, organisationer eller privata serviceproducenter.

Sjukvårdsdistrikten ordnar den specialiserade sjukvården. Viss service inom den specialiserade sjukvården ordnas på basis av universitetssjukhusens specialupptagningsområden, så kallade miljondistrikt.