FI SV EN

Nordiskt samarbete

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt Åland, Färöarna och Grönland.

Samarbetsorganet mellan regeringarna är det Nordiska ministerrådet, i vars arbete ministrar och tjänstemän från de nordiska ländernas regeringar deltar. Statsministrarna har det samlade ansvaret för ministerrådet.

I praktiken har ansvaret överförts till de nordiska samarbetsministrarna och den nordiska samarbetskommittén, som sköter den dagliga samordningen av samarbetet. Sekretariatet vid det Nordiska ministerrådet är verksamt i Köpenhamn.

Nordiska ministerrådet består av flera råd.  Ärenden som tillhör social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är

 • social- och hälsofrågor
 • jämställdhetsfrågor
 • arbetarskyddsfrågor
 • livsmedelsfrågor

Syftet med det nordiska samarbetet inom social- och hälsovårdssektorn är att främja

 • likvärdigt bemötande av medborgarna
 • samhällelig solidaritet
 • tillgång till basservice
 • tjänsternas kvalitet och säkerhet.

Syftet med samarbetet inom jämställdhetssektorn är att främja

 • jämställdhet och likvärdigt bemötande i de nordiska samhällena
 • en jämn fördelning av vårdnadsansvar, makt och påverkningsmöjligheter mellan kvinnor och män
 • genomförande av samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män på alla områden i samhället och i alla skeden i livet
 • bekämpning av könsrelaterat våld
 • männens aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet
   
 • NIKK Nordisk information om kunskap om kön

Samarbetet i social- och hälsofrågor leds av social- och hälsovårdsministrarna i det social- och hälsovårdspolitiska ministerrådet. Samarbetet i jämställdhetsfrågor leds av jämställdhetsministrarna i ministerrådet för jämställdhetsfrågor.

De nordiska konventionerna om social trygghet och sociala tjänster har utarbetats i samarbete av de Nordiska länderna. De underlättar rörligheten mellan de Nordiska länderna för medborgarna i dessa länder.