dekorativ bild

Nordiskt samarbete

I det nordiska samarbetet deltar Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island samt Åland, Färöarna och Grönland.

Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integredade region år 2030. Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. 

Samarbetsorganet mellan regeringarna är det Nordiska ministerrådet, i vars arbete ministrar och tjänstemän från de nordiska ländernas regeringar deltar. Statsministrarna har det samlade ansvaret för ministerrådet.

I praktiken har ansvaret överförts till de nordiska samarbetsministrarna och den nordiska samarbetskommittén, som sköter den dagliga samordningen av samarbetet. Sekretariatet vid det Nordiska ministerrådet är verksamt i Köpenhamn.

Nordiska ministerrådet består av flera råd.  Ärenden som tillhör social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är

 • social- och hälsofrågor
 • jämställdhets- och LGBTI-frågor
 • arbetarskyddsfrågor
 • livsmedelsfrågor

Syftet med det nordiska samarbetet inom social- och hälsovårdssektorn är att främja

 • likvärdigt bemötande av medborgarna
 • samhällelig solidaritet
 • tillgång till basservice
 • tjänsternas kvalitet och säkerhet

Syftet med samarbetet inom jämställdhetssektorn är att främja

 • jämställdhet och likvärdigt bemötande i de nordiska samhällena
 • en jämn fördelning av vårdnadsansvar, makt och påverkningsmöjligheter mellan kvinnor och män
 • genomförande av samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män på alla områden i samhället och i alla skeden i livet
 • bekämpning av könsrelaterat våld
 • männens aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet
   
 • NIKK Nordisk information om kunskap om kön

Samarbetet i social- och hälsofrågor leds av social- och hälsovårdsministrarna i det social- och hälsovårdspolitiska ministerrådet. Samarbetet i jämställdhets- och LGBTI-frågor leds av jämställdhetsministrarna i ministerrådet för jämställdhets- och LGBTI-frågor.

Island är Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2023. Teman för Islands ordförandeskap 2023 inom social- och hälsovårdssektorn är bland annat funktionsrätts- och äldrepolitiken, samarbetet inom läkemedelsbranschen samt folkhälsofrågor, i synnerhet rusmedelspolitiken.  

Sverige tar över ordförandeskapet 2024. I sitt ordförandeskapsprogram kommer Sverige att betona bland annat förebyggande folkhälsoarbete, krisberedskap inom hälso- och sjukvården och socialförsäkringsfrågor. Också samarbetet med de baltiska länderna anses vara viktigt.
 

Nordiska konventioner

De nordiska konventionerna om social trygghet och sociala tjänster har utarbetats i samarbete av de Nordiska länderna. De underlättar rörligheten mellan de Nordiska länderna för medborgarna i dessa länder.

Överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer underlättar utbytet av uppgifter om yrkespersoners rörlighet och patientsäkerhet mellan de nordiska länderna.

I det nordiska hälsoberedskapsavtalet förbinder sig de nordiska länderna till ömsesidigt samarbete inom socialvård och hälso- och sjukvård vid kriser och katastrofer, samtidigt som hänsyn tas till nationella behov. Länderna förbinder sig bland annat att informera varandra om åtgärder de planerar eller genomför, att utveckla samarbetet inom området och att informera om förändringar i sina beredskapssystem samt även i övrigt främja samarbetet genom att avlägsna hinder inom nationella lagar, utbyta erfarenheter och bedriva samarbete i fråga om utbildning och övningar.

Mer information

Maria Waltari, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163337   E-postadress:


Mia Mäkinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163075   E-postadress: