Beredskapsärenden

Social- och hälsovårdens förberedelser för krissituationer ochundantagsförhållanden leds, övervakas och samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att säkra befolkningens försörjning och funktionsförmåga under alla förhållanden.

Enligt beredskapslagen ska statliga myndigheter och inrättningar säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också vid undantagsförhållanden. Beredskapen säkerställs bl.a. genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden.

På ministeriet svarar en särskild beredskapsenhet för dessa ärenden.

I anslutning till ministeriet finns en delegation för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden som planerar och bereder hur hälso- och sjukvårdstjänster ordnas i krissituationer.

Tryggande av social- och hälsovårdens funktioner

Statsrådet har fattat ett principbeslut den 2.11.2017 om Säkerhetsstrategi för samhället. I denna strategi anges även ansvarsfördelningen och uppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde under störningar och krisersamt i undantagsförhållanden.

Social- och hälsovården har till uppgift att under alla förhållanden trygga befolkningensocial- och hälsovårdstjänster, en hälsosam levnadsmiljö och sådan utkomstsom är nödvändig för människornas hälsa och funktionsförmåga. Service- och utkomstnivån anpassas till gällande säkerhetssituation och de resurser som finns till förfogande.

Strålningsolyckor

Strålningsolyckor är mycket ovanliga. I Finland finns det inte erfarenhet av att vårda personer som har utsatts för ioniserande strålning. Inom hälsovården måste man ändå förbereda sig på en situation där människor kan ha utsatts för strålning.

Social- och hälsovårdsministeriets har en anvisning om användning av jod i situationer med strålningsrisk. Den första skyddsåtgärden i situationer med strålningsrisk är att söka sig inomhus, eftersom det är det effektivaste sättet att minska exponeringen för strålning. Som sekundär stödåtgärd kan personer som är under 40 år eller gravida ta jodtabletter. 

Kommunikations- och informationssystem för hög beredskap

De nationella kommunikations- och informationssystemen för hög beredskap används gemensamt av de myndigheter som ansvarar för säkerheten i samhället och genom systemen tryggas ett smidigt myndighetssamarbete och informationsutbyte under alla omständigheter.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den strategiska styrningen av systemen.

Organiseringen av hanteringen och användningen av kommunikations- och informationssystem inom social- och hälsovårdsväsendets förvaltningsområde beskrivs i anvisningen för hantering och användning.

Mer information