Beredskapsärenden

Social- och hälsovårdens förberedelser för krissituationer ochundantagsförhållanden leds, övervakas och samordnas av social- och hälsovårdsministeriet. Målet är att säkra befolkningens försörjning och funktionsförmåga under alla förhållanden.

Enligt beredskapslagen ska statliga myndigheter och inrättningar säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också vid undantagsförhållanden. Beredskapen säkerställs bl.a. genom beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden.

På ministeriet svarar en särskild beredskapsenhet för dessa ärenden.

I anslutning till ministeriet finns en delegation för hälso- och sjukvården under undantagsförhållanden som planerar och bereder hur hälso- och sjukvårdstjänster ordnas i krissituationer.

Delegation för undantagsförhållanden inom social- och hälsovården har försatts till mandattiden 1.4.2019–31.5.2021.

Tryggande av social- och hälsovårdens funktioner

Statsrådet har fattat ett principbeslut den 2.11.2017 om Säkerhetsstrategi för samhället. I denna strategi anges även ansvarsfördelningen och uppgifterna inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde under störningar och krisersamt i undantagsförhållanden.

Social- och hälsovården har till uppgift att under alla förhållanden trygga befolkningensocial- och hälsovårdstjänster, en hälsosam levnadsmiljö och sådan utkomstsom är nödvändig för människornas hälsa och funktionsförmåga. Service- och utkomstnivån anpassas till gällande säkerhetssituation och de resurser som finns till förfogande.

Strålningsolyckor

Strålningsolyckor är mycket ovanliga. I Finland finns det inte erfarenhet av att vårda personer som har utsatts för ioniserande strålning. Inom hälsovården måste man ändå förbereda sig på en situation där människor kan ha utsatts för strålning.

Mer information