Servicesedel

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som anlitar social- och hälsovårdstjänster att skaffa behövliga tjänster hos privata serviceproducenter.

Vilka tjänster kan skaffas med servicesedlar?

Med servicesedlar kan man skaffa sådana social- och hälsovårdstjänster som en kommun eller samkommun måste anordna för sina invånare. Tjänster som skaffas med servicesedlar utgör ett alternativ till den service som kommunen eller samkommunen själv producerar.

Servicesedlarna är dock inte avsedda att användas vid

  • brådskande vård
  • vård som är oberoende av viljan.

Kommunerna och samkommunerna beslutar själva om de inför servicesedlar och för vilka tjänster sedlarna beviljas. Om en klient eller patient inte vill använda sig av en servicesedel ska kommunen hänvisa vederbörande till tjänster som anordnas på annat sätt.

Vem kan få servicesedlar?

Servicesedlarna är avsedda för alla som behöver social- och hälsovårdstjänster.

För att en person ska kunna få en sedel förutsätts att en representant för den kommunala social- och hälsovården bedömer personens servicebehov.

Servicesedlar fås på hälsocentralen eller socialverket i boendekommunen eller vid andra kommunala serviceenheter, som också ger närmare information om servicesedlarna.

Värdet på en servicesedel

Värdet på en servicesedel kan vara

  • lika stort för alla användare eller
  • inkomstrelaterat och således bero på klientens inkomster.

I fråga om tjänster som enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är avgiftsfria för klienterna ska en sedel täcka kostnaderna helt och hållet.

Värdet på en servicesedel ska höjas, om utkomsten för en klient eller dennas familj eller en klients underhållsskyldighet äventyras på grund av klientens självriskandel.

En sedel som har beviljats för anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ska täcka kostnaderna för ett sedvanligt hjälpmedel motsvarande klientens individuella behov. En klient kan dock skaffa ett hjälpmedel till ett pris som överstiger värdet på servicesedeln, men får då betala skillnaden mellan priset på det hjälpmedel som han eller hon väljer och värdet på servicesedeln.

Om priset på en tjänst understiger värdet på den servicesedel som en klient har fått, betalar kommunen med servicesedeln det pris som serviceproducenten och klienten har kommit överens om.

Var kan tjänsten skaffas?

Kommunen för en förteckning över de serviceproducenter som den har godkänt. Information om producenterna, tjänsterna och priserna ska finnas offentligt till buds på webben och på ett annat lämpligt sätt.

Vem kan producera tjänster?

Kommunen godkänner de serviceproducenter inom social- och hälsovården som tillhandahåller tjänster som kan köpas med servicesedlar.

Kommunen kan godkänna en privat serviceproducent

  • som uppfyller de krav som ställs i lagen om tillsyn över privat socialservice och lagen om privat hälso- och sjukvård
  • som har införts i förskottsuppbördsregistret och
  • som har en ansvarsförsäkring enligt patientskadelagen eller en annan ansvarsförsäkring.

En privat serviceproducents tjänster ska hålla minst samma standard som standarden hos motsvarande kommunala tjänster. Kommunen kan för tjänsterna dessutom ställa krav som hänför sig till klienternas behov, servicevolymen, kvaliteten eller kommunförhållandena. Kraven ska vara icke-diskriminerande och grunda sig på faktorer som kan bedömas objektivt.

Kommunen ska kan återta sitt godkännande, om serviceproducenten inte längre uppfyller dessa förutsättningar.

Om en klient är missnöjd med tjänsterna eller värdet på en servicesedel?

När det gäller tjänster som har köpts med en servicesedel har klienterna och patienterna samma rättigheter som i fråga om övriga social- och hälsovårdstjänster.

Konsumentskyddslagstiftningen gäller också klienter och patienter som med servicesedel har skaffat privata social- respektive hälso- och sjukvårdstjänster.