Servicesedel

Genom servicesedlar främjas valfriheten och möjligheterna för dem som använder social- och hälsovårdstjänster att skaffa de tjänster som de behöver hos privata serviceproducenter.

Vilka tjänster kan skaffas med servicesedlar?

Med servicesedlar kan man skaffa sådana social- och hälsovårdstjänster som välfärdsområdet måste ordna för sina invånare. Tjänster som skaffas med servicesedlar utgör ett alternativ till den service som välfärdsområdet producerar.

Servicesedlarna är dock inte avsedda att användas vid

  • brådskande vård
  • vård som ges oberoende av vilja

Välfärdsområdet beslutar om de inför servicesedlar eller inte, och för vilka tjänster sedlarna beviljas. Om en klient eller patient inte vill använda sig av en servicesedel ska välfärdsområdet hänvisa personen till tjänster som ordnas på annat sätt.

Vem kan få servicesedlar?

Servicesedlarna är avsedda för alla som behöver social- och hälsovårdstjänster.

För att en person ska kunna få en sedel förutsätts att en representant för social- och hälsovården i välfärdsområdet bedömer personens servicebehov.

Servicesedlarna beviljas av välfärdsområdet, som också ger mera information om dem. 

Hur bestäms värdet på en servicesedel?

Värdet på en servicesedel kan vara

  • lika stort för alla användare eller 
  • inkomstrelaterat och således bero på kundens inkomster

I fråga om de tjänster som enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården är avgiftsfria för kunderna ska en servicesedel täcka kostnaderna helt och hållet.

Servicesedelns värde ska höjas om kundens eller kundens familjs utkomst eller kundens underhållsskyldighet riskeras på grund av kundens självriskandel.

En servicesedel som har beviljats för anskaffning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ska täcka kostnaderna för ett sedvanligt hjälpmedel motsvarande kundens individuella behov. Trots det kan klienten eller patienten skaffa ett hjälpmedel till ett pris som överstiger värdet på servicesedeln om han eller hon betalar skillnaden mellan priset på hjälpmedlet och värdet på servicesedeln.

Om priset på en tjänst understiger värdet på den servicesedel som en kund har fått, betalar välfärdsområdet med servicesedeln det pris som serviceproducenten och kunden har kommit överens om.

Var kan tjänsten skaffas?

Välfärdsområdet för en förteckning över de serviceproducenter som den har godkänt. Uppgifter om tjänsteproducenterna, tjänsterna och priserna på tjänsterna ska finnas offentligt tillgängliga på internet och på annat lämpligt sätt.

Vem kan producera tjänster?

Välfärdsområdet godkänner de tjänsteproducenter inom social- och hälsovården som tillhandahåller tjänster som kan köpas med servicesedlar.

Välfärdsområdet kan godkänna en privat tjänsteproducent.

  • som uppfyller de krav som ställs i lagen om tillsyn över privat socialservice och lagen om privat hälso- och sjukvård
  • som har införts i förskottsuppbördsregistret
  • och som har en ansvarsförsäkring enligt patientskadelagen eller en annan ansvarsförsäkring.

En privat tjänsteproducents tjänster ska hålla minst samma standard som standarden hos motsvarande tjänster i välfärdsområdet. Välfärdsområdet kan för tjänsterna dessutom ställa krav som hänför sig till kundernas behov, servicevolymen, kvaliteten eller välfärdsområdets förhållanden. Kraven ska vara icke-diskriminerande och grunda sig på faktorer som kan bedömas objektivt.

Välfärdsområdet ska återta sitt godkännande, om tjänsteproducenten inte längre uppfyller dessa förutsättningar.

Om en klient eller patient är missnöjd med tjänsterna eller värdet på en servicesedel?

När det gäller tjänster som har köpts med en servicesedel har klienterna och patienterna samma rättigheter som i de övriga social- och hälsovårdstjänsterna. 

Konsumentskyddslagstiftningen gäller också kunder som har skaffat privata socialvårdstjänster eller hälso- och sjukvårdstjänster med servicesedel.