Information om social- och hälsovårdsministeriets webbtjänst

Social- och hälsovårdsministeriets förnyade webbtjänst togs i bruk i juni 2015. Webbplatsen har förnyats inom projektet för förnyande av statsrådets nätkommunikation, i samband med vilket man också tog i bruk ett gemensamt tekniskt nätpublikationssystem inom statsrådet.

Arbetet med att förnya social- och hälsovårdsministeriets webbplats fortsätter.

Innehållet i tjänsten

Social- och hälsovårdsministeriets webbtjänst finns på adressen stm.fi.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) svarar för tjänsten, och den underhålls av social- och hälsovårdsministeriet kommunikationsenhet i samarbete med andra avdelningar inom ministeriet. Webbtjänsten tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

På ingångssidan finns de nyaste nyheterna i form av notiser och pressmeddelanden. På ingångssidan finns dessutom länkar till ministeriets viktigaste tjänster och till aktuella teman.

Aktuellt-delen innehåller pressmeddelanden, nyheter, tal och kolumner. Materialet kan även beställas till den egna e-postadressen. Ministeriets verksamhet kan även följas i social media via vår Twitter-feed och våra Youtube-videor.

Ansvarsområdendelen presenterar social- och hälsovårdsministeriets verksamhet och uppgifter.

Projekt och författningsberedning-delen innehåller information om de viktigaste projekt och program som pågår social- och hälsovårdsministeriet, liksom även om arbetsgruppernas arbete.

Ministeriet-delen innehåller en översikt över social- och hälsovårdsministeriets uppgifter och målsättningar, ledning och organisation, förvaltningsområde samt beredskapsärenden. Delen innehåller även information om personalen, ekonomin, ministeriet som arbetsplats samt om dess historia.

Från varje sida kommer man via menyn uppe på sidan till alla ministeriers webbplatser och stats-rådets medietjänst (kräver registrering) samt till en sökfunktion, kontaktinformation, en responsblankett och en sidkarta.

I statsrådets medietjänst finns pressmeddelanden, inbjudningar, beslutsmaterial från samman-träden och kontaktuppgifter tillgängliga för dem som har registrerat sig för tjänsten. Alla ministerier, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet producerar information för medietjänsten.

Funktioner

RSS-tjänster

Social- och hälsovårdsministeriets webbtjänst tillhandahåller nyhetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Webbplatsens sökfunktion finns upptill på sidan. En funktion för avancerad sökning blir färdig senare på våren 2015.

Sökningarna utförs i webbplatsens hela innehåll. En snabbsökning söker med alla angivna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Man behöver inte skriva hela ordet i sökningen. Sökresultaten räknas upp enligt dokumentets publiceringstidpunkt.

Respons

Med responsblanketten kan man skicka in frågor och respons om statsrådets webbtjänst. Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom två veckor. Svar på respons och frågor kan en-dast ges om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress). I första hand sänds svar på responsen per e-post. Officiell post ska sändas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor [email protected].

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsen är gjord med följsam webbdesign och dess innehåll anpassas alltså enligt terminalutrustningen. Sidorna ser bäst ut då man använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga fullt ut.

Nedladdningar av filer och läsarapplikationer

För att läsa PDF-filer behöver man programmet Adobe Acrobat Reader, som kan laddas ner gratis.

För att läsa ePUB-filer behövs en läsarapplikation som stöds av terminalutrustningen.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användningsvillkor

Bekanta dig noga med dessa användningsvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningsvillkoren som sådana.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av social- och hälsovårdsministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas förutsatt att källan uppges. Om kommersiell användning av materialet som sådant måste alltid avtalas särskilt med social- och hälsovårdsministeriet.

Bilder och nyttjanderätt till dem

Nyttjanderätten till bilderna innehas av social- och hälsovårdsministeriet.

Notera att statsrådets kommunikationsavdelning förmedlar bilder via statsrådets bildbank och Flickr.

Juridiskt förbehåll

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för webbplatsen.

Social- och hälsovårdsministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen är så tillförlitligt och aktuellt som möjligt. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet ansvarar inte heller för sådana olä-genheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas den webbplatsens egna användningsvillkor. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för uppdatering, publikationer eller tillförlitligheten i infor-mationen på dessa utomstående parters webbplatser. En länk från finansministeriets webbplats till en utomstående webbplats innebär inte att social- och hälsovårdsministeriet på något sätt ansvarar för webb-platsens verksamhet eller för produkter eller tjänster som tillhandahålls eller nämns på den webbplatsen.

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Social- och hälsovårdsministeriet kan efter eget godtycke avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som kansliet anser vara osakligt.

Social- och hälsovårdsministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen. Innehavaren till en webbplats beviljar finansministeriet rätten att utan något arvode obegränsat och globalt använda och bearbeta allt sådant material.

Social- och hälsovårdsministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användningsvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användningsvillkoren på denna sida. Social- och hälsovårdsministeriet har när som helst rätt att utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat genom verksamhet som strider mot användningsvillkoren.

Om något av dessa användningsvillkor anses strida mot en ovillkorlig bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa använd-ningsvillkor.

På användningsvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Social- och hälsovårdsministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är
– nedladdade sidor
– tidpunkt
– IP-adress
– webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Registerredogörelse

1. Registerförare

Social- och hälsovårdsministeriet
FO-nummer 0244685-8
Social- och hälsovårdsministeriet
Kommunikation och information
PB 33
00023 Statsrådet

2. Ansvarig person och/eller kontaktperson för registerärenden

Social- och hälsovårdsministeriet
Kommunikationsenheten/ Kimmo Vainikainen
Pb 33
00023 Statsrådet

3. Registrets namn

Beställarregister

4. Avsikten med behandlingen av personuppgifter (registrets bruksändamål)

Beställaren får till den uppgivna e-postadressen ett meddelande om att pressmeddelandet, publikationen, kommuninfot eller nyhetsbrevet har utkommit. Registret bygger på beställningar som gjorts via stm.fi-sidorna.

5. Registrets datainnehåll

E-post adress och det beställda materialets tema, materialtyp, språkversion, leveransform samt beställningssätt.

6. Regelbundna informationskällor

Registret tillfogas information enligt beställningarna

7. Regelbunden överlåtelse av information och förflyttning av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Inget regelbundet överlämnande av information. Information från registret överlämnas inte till utomstående.

8. Principerna för registerskyddet

A. Manuellt material

Finns inte manuellt material

B. ADB-lagrad information

Registret kan användas endast av registerföraren och är lagrad på en server som utomstående inte kommer åt. Information överlämnas inte åt utomstående.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

På tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller på tillämpningar som förmed-las via en utomstående part tillämpas den partens användningsvillkor och andra villkor.

Ytterligare information

Ytterligare information ges av social- och hälsovårdsministeriet kommunikationsenhet på adressen: [email protected]