Hållbar välfärd - social- och hälsovårdsministeriets tjänsteinlägg

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade sitt första tjänsteinlägg den 14 februari 2023.  

Syftet med tjänstemannainlägget är att påverka regeringsprogrammets innehåll så att social- och hälsovårdsministeriets viktigaste teman och mål beaktas i programmet. 

Beslut ska fattas på välfärdsekonomiska grunder för att få ett slut på ojämlikheten

Utgångspunkten för tjänsteinlägget är att beslut gällande balansering av den offentliga ekonomin ska fattas på välfärdsekonomiska grunder, dvs. med beaktande av de sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser som beslutet får. 

Välfärds- och hälsoskillnaderna i Finland har inte minskat, utan skillnaderna i välfärd och hälsa mellan de olika socioekonomiska grupperna syns på nästan alla områden. Balanseringen av den offentliga ekonomin får inte öka ojämlikheten i befolkningen ytterligare.  

Ojämlikhet kan förebyggas också genom att trygga de nya välfärdsområdenas verksamhet.

Reformerandet av systemet för den sociala tryggheten måste fortsätta, och systemet måste ses över som en helhet. Vid bedömningen måste man beakta grundskyddet, förtjänstskyddet, inkomststödet och finansieringen av och förhållandena mellan dem samt hur tjänsterna kan samordnas bättre med förmånerna.  

Man måste se till att personalen räcker till och att det finns tillgång till arbetskraft 

Servicebehovet ökar i takt med att befolkningen åldras. Även de ökande psykiska problemen ökar servicebehovet. Samtidigt råder det svår brist på yrkeskunnig arbetskraft inom social- och hälsovården.   

Till exempel i tjänsterna för äldre (hemvård och heldygnsomsorg) kommer behovet av extra personal att vara stort inom den närmaste framtiden på grund av att antalet kunder ökar. Förutom satsningar på personalen och på tillgången till arbetskraft under följande regeringsperiod behövs det nya innovativa verksamhetsmodeller som förbättrar social- och hälsovårdsbranschernas dragnings- och hållkraft. 

Den åldrande befolkningen och den låga nativiteten har lett till att försörjningskvoten försvagas allt mer, vilket är en utmaning vad gäller finansieringen av både systemet för social trygghet och systemet för social- och hälsovård. För att lösa problemen krävs det effektiva sätt för att ordna tjänster och sådana investeringar i välfärd som ger resultat på lång sikt.  

Åtgärderna för att personalen ska räcka till måste bli effektivare samtidigt som man måste satsa på den arbetsföra befolkningens framtida välfärd och hälsa.   

Mer information

Pasi Pohjola, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR Telefon:0295163585   E-postadress: