Kost och näringspolitik

Ostoksilla kaupan vihannesosastollaNäringspolitiken är en del av hälsopolitiken. Det är social- och hälsovårdsministeriet som svarar för planeringen och styrningen av hälsopolitiken.

Ministeriet sköter om att näringsfrågorna beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet och i de övriga ministeriernas och förvaltningsområdenas verksamhet. SHM svarar också för det internationella samarbetet på området.

Myndigheternas ansvar i näringsfrågor 

Beslutsfattandet i anslutning till näring är utspritt på flera olika förvaltningsområden. Huvuddelen av livsmedelslagstiftningen kommer från EU.

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) ansvarar för livsmedelslagstiftningen och utser statens näringsdelegation. Livsmedelsverket, som lyder under JSM, ansvarar för livsmedlens säkerhet och övervakningen av kvaliteten.

Arbete i anslutning till näringsrekommendationerna görs också i Nordiska ministerrådets sakkunnigarbetsgrupper. I skattepolitiska lösningar, exempelvis gällande läskedrycksaccissen, har finansministeriet en central roll.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för tryggandet av kunskapen och kompetensen i fråga om näring och kost, exempelvis för undervisningen i huslig ekonomi och hälsokunskap.

De praktiska besluten och åtgärderna sker i stor utsträckning på det lokala planet, det vill säga i kommunerna och välfärdsområdena.

Näringsrekommendationerna

Med näringsrekommendationerna strävar man efter bättre kostvanor och hälsa i olika befolkningsgrupper och olika situationer.

Näringsrekommendationerna ges av statens näringsdelegation.

Alla rekommendationerna finns också på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor, men bara på finska.

Massbespisning och småbarns föda

Den av SHM tillsatta uppföljnings- och utvecklingsarbetsgruppen för massbespisning har gett en åtgärdsrekommendation för utveckling av massbespisningen.

SHM har gett en förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn, som preciserar kraven på innehållet av den information som ges ut. Förordningen kommer att uppdateras år 2024. 

Institutet för hälsa och välfärd producerar information

Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar information om näring och kost och ger hälso- och sjukvården anvisningar om hur bestämmelser och rekommendationer ska genomföras.

Social- och hälsovårdsreformens inverkan på näring och hälsa

Reformen av social- och hälsovården innebär att de strukturer, roller och uppgifter som hänför sig till näring och hälsa förändras och att samarbetet på området blir allt viktigare.
Inom ramen för rådgivningen om levnadsvanor har man utarbetat informationsmaterial om näring och hälsa för att stödja de nya välfärdsområdena och deras kontaktytor under förändringarna. 

Syftet med den nya näringsrekommendationen, som har getts ut av statens näringsdelegation och Institutet för hälsa och välfärd (THL), är att effektivisera nutritionsbehandlingen och näringsrådgivningen som en del av en helhetsorienterad vård och att främja den näringsrelaterade folkhälsan. Det ordnas ett antal utbildningar runtom i landet om nutritionsbehandling och främjande av näringsrelaterad hälsa. Utbildningarna ordnas i alla Finlands välfärdsområden.  

Mer information

Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163328   E-postadress: