Kost och näringspolitik

Ostoksilla kaupan vihannesosastollaNäringspolitiken är en del av hälsopolitiken. Det är social- och hälsovårdsministeriet som svarar för planeringen och styrningen av hälsopolitiken.

Ministeriet sköter om att näringsfrågorna beaktas i det samhälleliga beslutsfattandet och i de övriga ministeriernas och förvaltningsområdenas verksamhet. SHM svarar också för det internationella samarbetet i branschen.

Myndigheternas ansvar i beslutsfattandet som berör näring

Beslutsfattandet i anslutning till näring är utspridd på flera olika förvaltningsområden. Huvuddelen av livsmedelslagstiftningen kommer från EU.

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) svarar för livsmedelslagstiftningen och utser statens näringsdelegation. Livsmedelsvärket, som underlyder JSM, svarar för livsmedlens säkerhet och övervakningen av kvaliteten.

Arbete i anslutning till näringsrekommendationerna görs också i Nordiska ministerrådets sakkunnigarbetsgrupper. I skattepolitiska lösningar, exempelvis gällande läskedrycksaccissen, har finansministeriet en central roll.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för tryggandet av kunskaperna och färdigheterna om näring och kost, exempelvis för undervisningen i huslig ekonomi och hälsokunskap.

De praktiska avgörandena och åtgärderna sker i stor utsträckning på det lokala planet, det vill säga i kommunerna och samkommunerna.

Näringsrekommendationerna

Syftet med näringsrekommendationerna är att främja en positiv utveckling av närings- och hälsoaspekterna i olika befolkningsgrupper och i olika situationer.
Näringsrekommendationerna ges av statens näringsdelegation.

Alla rekommendationerna finns också på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsidor, men bara på finska.

Övrigt kost- och näringsrelaterat material från SHM

Den av SHM tillsatta uppföljnings- och utvecklingsarbetsgruppen för massbespisning har gett en åtgärdsrekommendation för utveckling av massbespisningen.

SHM har gett en förordning om informationsmaterial om föda för spädbarn och småbarn, som preciserar kraven på innehållet av den information som ges ut.

Institutet för hälsa och välfärd producerar information

Institutet för hälsa och välfärd (THL) producerar information om näring och kost och ger hälso- och sjukvården anvisningar om hur bestämmelser och rekommendationer ska genomföras.

Mer information

Sirpa Sarlio, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163328