Tjänster och förmåner för äldre

Den sociala tryggheten för äldre består av olika serviceformer och utkomstskydd. Tjänsterna tillhandahålls som en del av social- och hälsovården.

Ansvaret för att organisera tjänsterna ligger hos välfärdsområdena, som beviljar service utgående från en individuell bedömning av servicebehovet. Välfärdsområdena kan tillhandahålla tjänsterna själva, köpa dem av andra välfärdsområden eller lägga ut dem på privata tjänsteleverantörer.

Tjänster som främjar välbefinnandet

Genom tjänster som främjar välbefinnandet och genom rehabiliteringstjänster bevarar man de äldres funktionsförmåga. Tjänsterna innefattar bland annat tjänster för rådgivning,  hälsoundersökningar, mottagningar och hembesök som stöder välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand och är avsedda i synnerhet för äldre som hör till riskgrupper. 

Bedömning av servicebehovet

Om en äldre person behöver hemvård, närståendevård, anstaltsvård, funktionshinderservice, utkomststöd eller andra socialvårdstjänster bedöms servicebehovet av en myndighet i välfärdsområdet. 

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsterna i det egna välfärdsområdet innefattar primärvårdstjänster såsom hälsoundersökningar, tandvård, hemsjukvård, rehabiliteringstjänster och hjälpmedel.  Välfärdsområdet ordnar också i huvudsak den specialiserade sjukvården efter behov.  

Tjänster och förmåner för veteraner

Tjänsterna och förmånerna för veteraner är avsedda för rehabilitering, vård och utkomststöd för de veteraner som deltog i krigen 1939–1945. Mer information om förmånerna för veteraner finns i avsnittet om utkomststöd.

Boendetjänster

Boendetjänsterna och boendeförmånerna är till för att stödja äldres självständiga boende genom att bevilja ersättning för ombyggnad i hemmet eller en lämplig bostad och de tjänster som den äldre personen behöver.  

Hemvård

Från och med den 1 januari 2023 innehåller hemvården både hemsjukvård och de tjänster som tidigare hörde till hemtjänsten.  

Äldre personers funktionsförmåga och möjligheter att klara sig själva i vardagen kan stärkas genom stödtjänsterna, som innefattar måltidstjänsten, klädvårdstjänsten, städtjänsten och tjänsten för uträttande av ärenden samt tjänsten som främjar delaktighet och social samvaro. 

Institutionsvård

Om en äldre person inte kan bo kvar hemma eller i en servicebostad kan vården ordnas som institutionsvård.

Stöd för närståendevård

Kommunen kan bevilja stöd till personer som sköter en anhörig eller annan närstående person.

Tjänster för personer med minnessjukdom

Personalen inom social- och hälsovården erbjuder råd och handledning om de tjänster som personer med minnessjukdom behöver. Flera välfärdsområden har minnesskötare och rådgivare eller samordnare som hjälper vid minnessjukdomar. Även de lokala minnessjukdomsföreningarna och deras regionala experter erbjuder råd och handledning. 

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK Telefon:0295163549   E-postadress: