Tjänster och förmåner för äldre

Den sociala tryggheten för äldre består av olika serviceformer och utkomstskydd. Tjänsterna tillhandahålls som en del av social- och hälsovården. Ansvaret för att organisera tjänsterna ligger hos kommunerna. Kommunen beviljar service utgående från en individuell bedömning av servicebehovet. Kommunerna kan tillhandahålla tjänsterna själva, köpa dem av andra kommuner eller lägga ut dem på privata tjänsteleverantörer.

Förebyggande tjänster

Förebyggande tjänster och rehabilitering är till för att bevara de äldres funktionsförmåga. Sådana är bl.a. rådgivningstjänster (såsom seniorinfo), hembesök som ska främja välbefinnandet, dagcenter, vaccineringar osv.

Bedömning av servicebehovet

När en äldre person behöver hemtjänst, närståendevård, anstaltsvård, handikappservice, utkomststöd eller andra sociala tjänster utvärderas servicebehovet av en kommunal myndighet.

Hälsotjänster

Hälsovårdscentralen i den egna kommunen ordnar hälsokontroller, tandvård, hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel. Sjukvårdsdistriktet sköter den specialiserade sjukvården efter behov.

Veterantjänster

Veterantjänster och förmåner är avsedda för rehabilitering, vård och utkomst för dem som tjänstgjorde i krigen 1939-1945. Mer information i sektionen Utkomst

Boendeservice

Boendeservice är till för att möjliggöra självständigt boende. Ersättning kan beviljas för ombyggnad i hemmet eller också kan servicebostad erbjudas. Mer information i sektionen Socialservice

Hemtjänst och hemsjukvård

I många kommuner har hemtjänsten och hemsjukvården sammanslagits till hemvård som kompletteras av olika stödtjänster. Mer information i sektionen Socialservice.

Institutionsvård

Om det blir omöjligt att bo kvar hemma eller i en servicebostad kan vården ordnas som institutionsvård. Mer information i sektionen Socialservice.

Stöd för närståendevård

Kommunen kan bevilja stöd till person som sköter en anhörig eller annan närstående person i hemmet. Mer information i sektionen Socialservice

Minnesrehabilitering

Personalen inom social- och hälsovården erbjuder också specialtjänster i form av råd och handledning för personer som lider av minnessjukdomar. Flera kommuner har minnesskötare, -rådgivare eller koordinatorer som hjälper personer med minnesstörningar. Demensföreningar och föreningar för minnessjuka har regionala expert- och stödcentraler, MinnesLotsar, som tillhandahåller rådgivning och handledning.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549