Elevhälsotjänster

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av elevernas och de studerandes inlärning, psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och de verksamheter inom läroanstalten som stöder detta. Rätt till elevhälsotjänster har eleverna i förskoleundervisning och grundläggande undervisning och de studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning.

Läs mer i Vanliga frågor och svar om elevhälsa

Elevhälsan består av generellt inriktad elevhälsa och individuell elevhälsa.

Den generellt inriktade elevhälsan strävar efter ett gott samarbete och en bra verksamhetskultur, gemensam verksamhet och samarbete mellan hemmet och läroanstalten och vidtar åtgärder som främjar elevernas och de studerandes säkerhet. Det generellt inriktade arbetet hör till alla de som arbetar vid läroanstalterna.

Eleverna och de studerande har rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Genom den generellt inriktade elevhälsan främjar man elevernas och de studerandes inlärning, delaktighet och hälsa och välbefinnande och försöker förebygga problem.  

Elevhälsotjänsterna innefattar skol- och studerandehälsovårdstjänster och psykolog- och kuratorstjänster. 

Bestämmelser om elevhälsan finns i lagen om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen.

Tillhandahållandet av elevhälsotjänsterna

Det är utbildningsanordnarna och välfärdsområdena som är skyldiga att tillhandahålla elevhälsotjänster i samarbete med elever, studerande och deras vårdnadshavare.  Elevhälsan ska ordnas så, att elevhälsan bildar en fungerande och enhetlig helhet.

Utbildningsanordnaren ansvarar för att den elevhälsoplan som följer läroplanen genomförs. Utbildningsanordnaren ska också informera om elevhälsan och vid behov hänvisa elever och studerande till elevhälsotjänster. 

En minderårig kan under de förutsättningar som anges i lagen förbjuda att hans eller hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett elevhälsoärende som gäller den minderårige och förbjuda att sekretessbelagda elevhälsoupplysningar som gäller honom eller henne lämnas ut till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att använda elevhälsotjänster.

Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av elevhälsotjänster, dvs. skol- och studerandehälsovårdstjänster och psykolog- och kuratorstjänster, inom sitt område oberoende av den studerandes hemvist. Elevhälsan är avgiftsfri. För den sjukvård som ges till myndiga studerande och som ingår i studerandehälsovården får däremot tas ut patientavgifter. 

Myndigheternas ansvar för elevhälsan

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet för den lagstiftning som gäller elevhälsa. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för lagstiftningen om elevhälsotjänsterna, dvs. skol- och studerandehälsovårdstjänsterna och psykolog- och kuratorstjänsterna. 

Utbildningsstyrelsen fattar som en del av grunderna för läroplanen eller i någon annan föreskrift de beslut som gäller samarbetet mellan hemmet och läroanstalten, de centrala principerna för elevhälsan och målen för den elevhälsa som hör till undervisningsväsendet.    Institutet för hälsa och välfärd medverkar i beredningen. 

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för styrningen och utvecklingen av elevhälsotjänsterna i samarbete med Utbildningsstyrelsen.  

Genom en årlig skolenkät samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om ungas levnadsförhållanden, läget i skolorna, de ungas hälsa och hälsovanor och elevhälsan. 

Institutet för hälsa och välfärd samlar också in uppföljningsinformation från elevhälsan och elevhälsotjänsterna. 

Regionförvaltningsverken övervakar att utbildningsanordnarna ordnar elevhälsan i enlighet med läroplanen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken utövar tillsyn över elevhälsotjänsterna, dvs. skol- och studerandehälsovården och kurator- och psykologtjänsterna. 

Vanliga frågor och svar om elevhälsa

Samarbetet och arbetsfördelningen mellan utbildningsanordnarna och välfärdsområdet

Personalärenden

Tjänsternas innehåll

Informationshantering

Mer information

Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163169   E-postadress: