Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk för motorfordon i trafik.

Vem ska teckna trafikförsäkring?

Varje ägare eller innehavare av ett motorfordon ska teckna en trafikförsäkring.
Trafikförsäkringscentralen ålägger en ägare eller innehavare som försummat att försäkra sitt fordon att betala en av statskontoret fastställd förhöjd premie för hela den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat.

Trafikförsäkring behöver inte tecknas för vissa fordon som är befriade från registreringsskyldigheten, såsom t.ex. fordon som rör sig långsamt. Mer information om detta finns i Trafikförsäkringscentralens webbtjänst.

Trafikförsäkringscentralen ersätter skador som orsakats i Finland av fordon som befriats från försäkringsplikten.

Försäkringen tecknas i ett privat försäkringsbolag. Trafikförsäkringen gäller inom EES-området och i alla länder som omfattas av gröna kort-systemet.

Hur fastställs trafikförsäkringspremierna?

Försäkringsbolagen fastställer försäkringspremierna självständigt, men de ska stå i skäligt förhållande till de ersättningar och kostnader som orsakas av skadorna.

Försäkringsbolagen har premiegrunder, av vilka det framgår hur premien fastställs på basis av den risk som försäkras. Varje försäkringsbolag har dessutom en bonusklasstabell, som visar hur skadefria år och skador inverkar på försäkringspremien.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen ersätter:

  • personskador
  • skador på annans fordon eller egendom.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador som försäkringstagaren själv orsakat det egna fordonet eller föremål eller last som transporteras i detsamma.

Trafikförsäkringen kan kompletteras med en frivillig s.k. kaskoförsäkring, som också ersätter skador på det egna fordonet.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är primär i förhållande till trafikförsäkringen.

Hur söker man ersättning för trafikolycka?

Ersättning ska sökas hos det försäkringsbolag i vilket det fordon som har orsakat trafikskadan är försäkrat.

Mer information om hur du söker om ersättning hittar du här:

  • Att söka ersättning när en trafikolycka har skett

Mer information

Närmare information om vad trafikförsäkringen ersätter fås från försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen: