Övervakning av försäkringsverksamhet

Försäkringsverksamheten övervakas för att trygga de försäkrades och ersättningstagarnas förmåner. De lagstadgade försäkringarna övervakas av följande instanser:

Pensionsskyddscentralen övervakar att arbetsgivarna uppfyller sin försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för arbetstagare och företagare tecknar en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare.

Arbetarskyddsmyndigheterna och Olycksfallsförsäkringscentralen övervakar att arbetsgivarna fullgör sin försäkringsskyldighet enligt lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Besiktningspersonalen och polisen kontrollerar i samband med trafikövervakningen att varje fordon har en gällande trafikförsäkring. Trafikförsäkringscentralen betalar ersättning till den oskyldiga parten i en trafikskada när skadan orsakats av ett oförsäkrat fordon. Trafikförsäkringscentralen inkasserar en avgift av det oförsäkrade fordonets ägare genom en så kallad gottgörelseavgift.

Patientförsäkringscentralen betalar ersättning för patientskador i sådana fall där en hälso- och sjukvårdsaktör saknar försäkring. Aktören i fråga blir då tvungen att betala förhöjd försäkringspremie retroaktivt på grund av sin försummelse att teckna försäkring.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen) övervakar att sammanslutningar som bedriver verksamhet som kan skada miljön, eller vars verksamhet orsakar miljöskador har en miljöskadeförsäkring. Miljöförsäkringscentralen ersätter de skador som en oförsäkrad försäkringsskyldig orsakar. Ely-centralen inkasserar en så kallad gottgörelseavgift av dem som försummat försäkringen. 

Finansinspektionen övervakar försäkringsanstalterna

Försäkringsanstalternas verksamhet övervakas av Finansinspektionen, som verkar i anslutning till Finlands Bank. Finansinspektionen grundades i början av år 2009 genom en sammanslagning av Försäkringsinspektionen, som lydde under social- och hälsovårdsministeriet, och den tidigare finanstillsynsmyndigheten, som också gick under namnet Finansinspektionen.

En central uppgift för Finansinspektionen är att säkerställa försäkringsbolagens ersättningsförmåga.