Programmet för ett gott arbete ska locka och hålla kvar arbetskraft inom social- och hälsovården

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering strävar regeringen efter att lösa problemet med den personalbrist inom hälso- och sjukvården som hotar tillgången till välfärdssamhällets tjänster, och detta kräver åtgärder både på kort och på lång sikt.

De effektivaste åtgärderna handlar om att förbättra servicesystemet för social- och hälsovården genom att gradera tjänsterna och svara på behovet av personal för tjänsterna på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt stärks de förebyggande åtgärderna, de digitala tjäns-terna, servicehandledningen och egenvården.

Man vill också uppmuntra välfärdsområdena att förbättra social- och hälsovårdsbranschens förmåga att locka och hålla kvar ar-betskraft genom en inkluderande ledning som beaktar personalens behov och genom bättre arbetsfördelning och flexibilitet. 

För att säkerställa personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården och räddningsväsendet inleder man ett program för ett bra arbetsliv.

Program för ett gott arbete

Social- och hälsovårdsministeriets program för ett gott arbete innefattar både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder för att minska bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården.

Programmet baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.
Programmet är en fortsättning på det program som genomfördes under åren 2021–2023 som handlade om personalresurserna inom social- och hälsovården. Programmet för ett gott arbete inleds år 2024 och slutar år 2027. Under 2023 har det gjorts utredningar som grund för programmet. 

Målet för programmet är att social- och hälsovården och räddningsväsendet ska locka ny arbetskraft och att den befintliga personalen i branscherna ska stanna kvar. Programmet genomförs således i nära samarbete med inrikesministeriet. I uppföljningen och utvärderingen av programmet deltar också undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och centrala intressegrupper. 

Programmet för ett gott arbete är en del av den nationella reformen av samhällets tjänster. 

Första statsunderstöd har beviljat

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat välfärdsområdena statsunderstöd för pilotförsök som gäller arbetsfördelningen inom social- och hälsovården och för projekt som stöder arbetsförmågan.

Sex helheter och många olika åtgärder

Programmet består av sex helheter, och varje helhet innefattar många olika åtgärder. Syftet med dem alla är att se till att personalen räcker till och att det finns tillgång till arbetskraft inom social- och hälsovården och räddningsbranschen under de kommande åren.  

Helheterna och exempel på åtgärder:

Mer information

Taina Mäntyranta, programchef, medicinalråd, tfn 0295 163 692, [email protected]
Tia-Maria Kirkonpelto, generalsekreterare , specialsakkunnig, tfn 0295 163 264 [email protected]
   

Mer information

Taina Mäntyranta, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163692   E-postadress:


Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI Telefon:0295163264   E-postadress: