Personalens tillräcklighet och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården

Social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat ett förvaltningsövergripande strategiskt program för att säkerställa en tillräcklig personal och tillgången till arbetskraft inom social- och hälsovården. 

Avsikten är att finna hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt med beaktande av regionala skillnader.

Organiseringen av programmet

Som styrgrupp för programmet fungerar ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård. Ministerarbetsgruppen leds av familje- och omsorgsministern och har till uppgift att fastställa prioriteringarna för programmet.

För programarbetet har det inrättats en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter för ministerierna och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna. Arbetsgruppens mandatperiod sträcker sig från den 18 november 2021 till den 31 mars 2023.

Dessutom har det inrättats sju underarbetsgrupper med syftet att behandla tillgången till arbetskraft och personalens tillräcklighet ur olika synvinklar.  

Mera information om gruppernas sammansättning och uppgifter finns i Statsrådets tjänst för projektinformation: 

Mer information

Taina Mäntyranta, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Styrenheten / OHJA 0295163692  


Tia-Maria Kirkonpelto, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för klienter och personal / ASI 0295163264