Kommunerna

Kommunerna bär ansvaret för organiseringen av social- och hälsovården. De kan antingen tillhandahålla socialvårdstjänster och primärvård som egen verksamhet eller bilda samkommuner för ändamålet. Kommunerna kan också köpa tjänsterna av andra kommuner eller lägga ut dem på privata tjänsteleverantörer.

Staten stöder organiseringen av tjänsterna genom att betala statsandelar till kommunerna. Statens andel av utgifterna för den kommunala social- och hälsovården bestäms kalkylmässigt enligt kommunens invånarantal, åldersstruktur, sjukfrekvens och vissa andra variabler. Kommunerna kan också uppbära klientavgifter för sina tjänster.

Kommunen sköter främjandet av invånarnas hälsa och välfärd

Kommunen ska följa upp hur invånarnas hälsa och välfärd utvecklas enligt befolkningsgrupp. Främjandet av hälsa och välfärd ska beaktas i hela kommunens verksamhet och strategiska planering.

Besluten om tjänsternas omfattning och organisationssätt fattas på lokal nivå

Besluten om tjänsternas omfattning, innehåll och organisationssätt fattas på lokal nivå. Verksamheten och servicen finansieras i huvudsak med kommunalskatt.

Lagstiftning anger den service inom socialvård, folkhälsoarbete och specialiserad sjukvård som kommunerna är skyldiga att tillhandahålla, men innehåller inga detaljerade bestämmelser om omfattning, innehåll eller organiseringssätt. Därför kan det förekomma lokala skillnader i det kommunala serviceutbudet.

Skyldigheten att organisera service är dock till vissa delar mycket noggrant definierad. En del tjänster är subjektiva rättigheter, till exempel vissa tjänster enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

I kommunerna fattas besluten av kommunfullmäktige som väljs genom direkta val.

Mer information

Eveliina Pöyhönen, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO 0295163303