Kommunerna

Kommunen sköter främjandet av invånarnas hälsa och välfärd.

I kommunens strategiska planering ställer kommunen upp mål och lägger fram åtgärder för att främja hälsa och välfärd (lag om ordnande av social- och hälsovård 612/2021, § 6). När beslut fattas gör man förhandsbedömningar av de konsekvenser besluten har för människors hälsa och välfärd. 

Främjandet av hälsa och välfärd baserar sig på de uppgifter man har om kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Kommunen ska följa invånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp. Fullmäktige i kommunen ska årligen lämnas en rapport om detta. En gång per fullmäktigeperiod ska det utarbetas en välfärdsberättelse och välfärdsplan som kommunerna ska delge välfärdsområdena.

I främjandet av hälsa och välfärd är det viktigt att kommunen och välfärdsområdet samarbetar.  Kommunerna samarbetar också med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund i regionen. Organisationerna är viktiga samarbetspartners, och kommunerna ska främja goda verksamhetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för organisationerna.  

Välfärdsområdet och kommunerna inom dess område ska minst en gång per fullmäktigeperiod förhandla om samarbetet, målen och arbetsfördelningen vid skötseln av sina uppgifter. Förhandlingarna om främjandet av hälsa och välfärd ska ordnas årligen. 

Verksamheten och tjänsterna ska huvudsakligen finansieras med kommunalskatt. Vid ingången av år 2023 infördes en tilläggsdel till statsandelen för främjande av hälsa och välfärd. Tilläggsdelen är ett incitament med syftet att säkerställa att kommunerna aktivt arbetar för att främja invånarnas hälsa och välfärd.

Mer information

Eveliina Pöyhönen, avdelningschef 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163303   E-postadress: