Lagstiftning

Finlands grundlag garanterar rätten till social trygghet och oundgänglig försörjning och omsorg.

Närmare bestämmelser om rätten till social trygghet ingår i de olika sociallagarna som kan läsas på Statens författningsdatabas Finlex.

Barnfamiljer

Sjukförsäkringslagen innehåller bestämmelser om moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt om partiell föräldrapenning.

Författningarna om vårdpenning och vårdtillägg för hemvård av barn samt om stöd för privat vård av barn ingår i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn.

Barnbidrag betalas enligt lagen om barnbidrag och moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd. Underhållsstöd betalas till barn enligt lagen om underhållsstöd.

Militärunderstöd

Militärunderstöd betalas till dem som fullgör sin värnplikt eller civiltjänstgöring samt till deras anhöriga enligt militärunderstödslagen.

Boende

Bidrag för boendekostnader betalas enligt lagen om bostadsbidrag och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

Arbetslöshet

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa innehåller bestämmelser om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, grunddagpenning samt arbetsmarknadsstöd. Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte föreskriver om åtgärder som underlättar återgången till arbetslivet efter långvarig arbetslöshet.

Sjukdom och rehabilitering

Författningarna om dagpenning som betalas på grund av sjukdom finns i sjukförsäkringslagen. Sjukförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt om partiell föräldrapenning.

Förmåner till handikappade och långvarigt sjuka betalas enligt lagen om handikappförmåner.

Författningarna om försörjning för rehabiliteringsklienter ingår i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner samt i lagarna om arbetspension.

Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar

Bestämmelser om ersättningar som betalas på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar finns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Bestämmelser om olycksfalls- och ålderspensionsskydd för yrkesidrottare finns i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare. Bestämmelser om olycksfall i militärtjänst finns i lagen om olycksfall i militärtjänst och lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Vid ingången av 2017 träder lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i kraft och genom den upphävs lagen om olycksfall i militärtjänst. Samtidigt träder också en helt ny lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag i kraft.

Pensioner

Författningarna om pensionsskydd finns i arbetspensionslagarna (lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om sjömanspensioner, pensionslag för den offentliga sekrotn), i folkpensionslagen och i lagen om garantipension.

Studier

Författningarna om studiepenning, bostadstillägg och statsborgen för studielån ingår i lagen om studiestöd.

För vuxna som studerar betalas stöd enligt lagen om vuxenutbildningsstöd. Lagen om utbildningsfonden innehåller föreskrifter om beviljande av stipendier för yrkesexamen.

Utkomststöd

Utkomststöd betalas enligt lagen om utkomststöd.

Social kreditgivning

Bestämmelser om möjligheterna att få sociala krediter finns i lagen om social kreditgivning.

Internationell social trygghet

Bestämmelser om social trygghet i internationella situationer finns i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och i EU:s förordningar om samordning av den sociala tryggheten. Dessutom har Finland ingått överenskommelser om social trygghet med vissa stater.