Sidan kommer att uppdateras

Övervakning av narkotika

Syftet med övervakningen av narkotika är att förhindra att narkotika importeras till eller exporteras från Finland olagligt, att förhindra att narkotika tillverkas, sprids och används olagligt samt att minska hälsoriskerna av andra ämnen som används i drogsyfte. Genom narkotikalagen kontrolleras narkotika, psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden och narkotikaprekursorer.

Fimea beviljar import-, export-, tillverknings- och hanteringstillstånd för narkotika för medicinska, vetenskapliga och forskningsrelaterade ändamål samt för identifiering av narkotika. Import och lagring av ett för konsumentmarknaden förbjudet psykoaktivt ämne för forskningsverksamhet eller industriell verksamhet ska anmälas till Fimea före importen.

Narkotika

Narkotika räknas upp i statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika. I samma förordning finns en förteckning enligt en nationell riskbedömning över nya psykoaktiva ämnen, dvs. så kallade designerdroger.

Produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med ett ämne som klassificerats som narkotika är förbjudet. Brott mot förbudet är straffbart enligt 50 kap. i strafflagen. Undantag från förbudet kan göras av medicinska skäl, forskningsskäl eller kontrollskäl.

Psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden

Psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden räknas upp i statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Dessa för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen kan vara skadliga för hälsan när de används i berusningssyfte.

Tillverkning, import, lagring, försäljning och överlåtelse av dessa ämnen är förbjudet. Användning eller innehav är däremot inte förbjudet. Det är tillåtet att importera, lagra och använda dessa ämnen inom forskning och i industriell verksamhet efter att det anmälts. Strafflagens 44 kap. om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet tillämpas på dessa ämnen.

Mer information

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163713   E-postadress: