Social- och hälsovårdsservicen för personer som flytt från Ukraina

Den 24 februari inledde Ryssland en militär invasion av Ukraina. Finland har förbundit sig att hjälpa de som flyr kriget också genom att erbjuda dem social- och hälsovård. 

Myndigheterna bevakar aktivt läget, och hjälpåtgärderna samordnas på ett kontrollerat sätt mellan olika förvaltningsområden.

Inrikesministeriet, Migrationsverket och Gränsbevakningsväsendet följer noga med hur läget beträffande flyktingarna från Ukraina utvecklas. Processen för ansökan om tillfälligt skydd och asyl inleds via polisen eller gränsmyndigheten, som sedan hänvisar personen till Migrationsverkets tjänster.

Social- och hälsovårdstjänster erbjuds enligt principen om vistelse i landet 

Ukrainare och personer som flytt från Ukraina kan anlända till Finland med olika inresestatus. Rätten till social- och hälsovårdstjänster bestäms enligt den status deras vistelse i Finland har.

1) Uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd fr.o.m. 7.3.2022

 • Rätt till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som personer som har hemkommun i Finland (26 § 2 mom. i mottagningslagen). Den förläggning där personen är registrerad har ansvar för att ordna tjänsterna.
   
 • Rätt till nödvändiga socialvårdstjänster (inkl. ekonomiskt stöd, dvs. mottagningspenning). Den förläggning där personen är registrerad har ansvar för att ordna tjänsterna. Om ett barn som beviljats uppehållstillstånd på grundval av tillfälligt skydd är i behov av barnskyddets tjänster, är det kommunen där barnet vistas som ansvarar för att tillhandahålla barnskyddet. 
   
 • Rätt till Folkpensionsanstaltens bosättningsbaserade förmåner har de som bedöms bo varaktigt i Finland eller som arbetar i Finland och får minst 741,75 euro i lön per månad.
   
 • Att registrera sig i processen för ansökan om tillfälligt skydd eller asyl är frivilligt, men de som arbetar inom social- och hälsovården har även ansvar att ge råd och hänvisa till andra myndigheters tjänster.

2) Resenär/turist i Finland på grundval av 90 dagars vistelse (förutsätter ett biometriskt resedokument)

 • Rätt till brådskande hälso- och sjukvårdstjänster som kommunen/sjukvårdsdistriktet har organiseringsansvar för.
   
 • Rätt till nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster.

3) Anställda i Finland

 • Rätt till hälso- och sjukvårdstjänster, som kommunen/sjukvårdsdistriktet eller företagshälsovården har organiseringsansvar för.
   
 • Rätt till nödvändiga och brådskande socialvårdstjänster.
   
 • Rätt till många bosättningsbaserade förmåner som betalas av Folkpensionsanstalten uppstår om lönen för arbetet är minst 741,75 euro i månaden.

4) Asylsökande i Finland

En person hänvisas till att söka asyl i Finland endast om det finns uppenbar och grundad 
anledning till det.

 • Rätt till nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster, som flyktingförläggningar har organiseringsansvar för.
   
 • Rätt till nödvändiga socialvårdstjänster (inkl. ekonomiskt stöd, dvs. mottagningspenning), som förläggningarna har organiseringsansvar för. Om det konstateras att ett asylsökande barn har behov av barnskyddets tjänster, ansvarar vistelsekommunen för att bedöma behovet av barnskyddstjänster och för att ordna tjänsterna.

Närmare information i social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo:

Kommunerna uppmuntras att ordna grundläggande utbildning för alla ukrainska barn som vistas i kommunen, oberoende av deras inresestatus. Med tanke på barnets bästa är det viktigt att barnen får gå i skola. 

Hälsosäkerheten vid gränsen och förebyggande av smittsamma sjukdomar

Institutet för hälsa och välfärd har gett ut en rekommendation om förebyggandet av smittsamma sjukdomar och vaccinationer i fråga om personer från Ukraina. Personer från Ukraina kan erbjudas en möjlighet att genomgå en hälsoundersökning när de anländer. Vid hälsoundersökningarna utreder man personernas hälsotillstånd och hänvisar dem vid behov till vård eller fortsatta undersökningar och screeningar. 

Information för social- och hälsovårdspersonal 

Institutet för hälsa och välfärd har på sina webbsidor samlat material om hälsa och välfärd som kan hjälpa social- och hälsovårdspersonalen när de tar emot personer som anlänt till Finland.  

Information på webbplatserna för myndigheter inom olika förvaltningsområden 

Mer information