Lagstiftning

Lagstiftning av jämställdhetslagen

Enligt grundlagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

Grundlagen innehåller också en bestämmelse enligt vilken jämställdhet mellan könen ska främjas i samhällelig verksamhet och i arbetslivet, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor.

Jämställdhetslagen

Syftet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, dvs. jämställdhetslagen, är att förebygga diskriminering på grund av kön och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att förbättra kvinnans ställning särskilt i arbetslivet. Lagen syftar också till att förebygga diskriminering på grund av könsidentitet eller könsuttryck.

Jämställdhetslagen tillämpas i omfattande utsträckning i samhällelig verksamhet och inom olika livsområden. Endast privatlivet och religionsutövning har lämnats utanför dess tillämpningsområde.

Jämställdhetslagen innehåller bestämmelser om främjande av jämställdheten, förbud mot diskriminering på grund av kön samt rättsskydd.

Myndigheter, utbildningsanordnare, anordnare av småbarnspedagogik och arbetsgivare är skyldiga att främja jämställdhet. I myndigheternas verksamhet är det viktigt att analysera all verksamhet utifrån de olika könens perspektiv (jämställdhetsintegrering). Jämställdhet främjas också med hjälp av kvoter.

Vid läroanstalter, småbarnspedakogik och i arbetslivet är jämställdhetsplaner det viktigaste verktyget för att främja jämställdhet. Myndigheter, utbildningsanordnare, anordnare av småbarnspedagogik och arbetsgivare ska också förebygga diskriminering på grund av könsidentitet och könsuttryck.

Diskriminering på grund av kön är förbjuden i alla former. Med diskriminering på grund av kön avses att personer försätts i olika ställning på grund av kön, graviditet, förlossning, föräldraskap, familjeansvar, könsidentitet eller könsuttryck. Brott mot diskrimineringsförbudet kan leda till betalning av gottgörelse.

Sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön, befallningar eller instruktioner att diskriminera någon samt motåtgärder mot en person på grund av att hen åberopat rättigheter betraktas som diskriminering. Grunden för diskriminerande förfarande kan också anknyta till en närstående person eller en presumtion om en närstående person till den som blir diskriminerad.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen förbjuds diskriminering på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

I diskrimineringslagen finns också bestämmelser om främjande av likabehandling.

Arbetsavtalslagen

Arbetsavtalslagen innehåller ett krav på opartiskt bemötande, ett förbud mot osaklig behandling av arbetstagare och bestämmelser om återgång till arbetet efter familjeledigheter.

Tillsyn över att lagarna följs

Jämställdhetsombudsmannen samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden utövar tillsyn över att jämställdhetslagen följs.

Jämställdhetsombudsmannen ger anvisningar och råd i frågor som gäller efterlevnaden av jämställdhetslagen, såsom förbud mot diskriminering och upprättande av jämställdhetsplaner. Jämställdhetsombudsmannen kan också främja förlikning i ärenden som gäller diskriminering.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden kan vid vite förbjuda ett diskriminerande förfarande, på framställning av jämställdhetsombudsmannen förelägga någon att göra upp en jämställdhetsplan inom utsatt tid samt fastställa en uppnådd förlikning.

Mer information om tillsynen finns på följande webbsidor:

Diskrimineringsombudsmannen, arbetarskyddsmyndigheterna samt diskriminerings- och jämställdhetsnämnden utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet ansvarar för tillsynen över att arbetsavtalslagen följs och för tillsynen över att diskrimineringslagen följs i enskilda fall.

Mer information

Terhi Tulkki, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för arbete och jämställdhet / TTO, Jämställdhetsenheten / TASY 0295163229