Kontaktuppgifter

Ordförande för styrgruppen ärSuvi-Anne Siimes. Marianne Heikkilä är projektchef för beredningen av barnstrategin. Sakkunnigsekretariatet består av tjänstemän från undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.