Invandrares socialskydd,
välmående och hälsa

Maahanmuuttajan sosiaaliturva - kuvituskuvaSocial- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde inbegriper ärenden som gäller välmående och hälsa bland invandrare som bor i Finland.

Ministeriet sköter invandrarnas grundtrygghet, social- och hälsovårdstjänster som är väsentliga för integreringen och övriga stöd som hör till förvaltningsområdet.

Flera olika myndigheter sköter invandrarärenden

Inrikesministeriet ansvarar för migrationsförvaltningen och invandringspolitiken i Finland.

Migrationsverket som är underställt inrikesministeriet behandlar ärenden som gäller enskilda utländska personers immigration, vistelse i landet, utvisning, flyktingstatus och finskt medborgarskap. Därtill producerar Migrationsverket information för myndigheter och internationella organisationer samt upprätthåller utlänningsregistret.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för verkställandet av integrationslagen och leder statens integrationsprogram.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas invandringsenheter och kommunerna ansvarar för sin del för integrering av invandrare. Vissa kommuner har en enhet som centraliserat sköter alla ärenden som gäller invandrare.

Invandrares rätt till tjänster och stöd

En invandrares rätt till social- och hälsovårdstjänster beror på vilken typ av uppehållstillstånd han eller hon har. En person som har en stadigvarande hemkommun i Finland har rätt till social- och hälsovårdstjänster oavsett nationalitet.

I Finland vistas personer, så kallade papperslösa, vars rätt till offentliga social- och hälsovårdstjänster är begränsad. 

En tillräcklig utkomst tryggas för alla invandrare som behöver det. Akut sjukvård ska ges åt en patient oavsett hans eller hennes hemort.

Personer som ansöker om internationellt skydd och offer för människohandel, som inte har en hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun, har också rätt att få hälso- och sjukvård.

Social- och hälsovårdsministeriet arbetar för att förebygga människohandel och hjälpa offer för den.

Information och undersökningar om invandres välfärd och hälsa

Institutet för hälsa och välfärd (THL) undersöker och följer upp ärenden som gäller invandrares välmående och hälsa.

Diskrimineringsombudsmannen har i uppgift att förbättra etniska minoriteters och utlänningars ställning, likabehandling och rättsskydd. Diskrimineringsombudsmannen  fungerar också som nationell rapportör om människohandel.

Broschyren Indvandrarkvinnor och våld är är ämnad för yrkespersoner inom social- och hälsovården att hjälpa invandrarkvinnor som upplevt våld.

Mer information

Henna Leppämäki, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163132   E-postadress: