Internationellt samarbete i arbetarskyddsfrågor

Internationellt samarbete inom arbetarskyddet bedrivs huvudsakligen inom Europeiska unionen och Internationella arbetsorganisation ILO och mellan de nordiska länderna.

Samarbete i arbetarskyddsfrågor inom EU

Europeiska arbetsmiljöbyrån (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) har till uppgift att förbättra arbetssäkerheten, arbetshälsan och produktiviteten på arbetsplatserna i Europa.
 

Nationell kontaktpunkt ( Focal Point) för EU-OSHA i Finland är Arbetshälsoinstitutet.

Kontaktpunkten upprätthåller ett nationellt trepartsnätverk som delar ut information om frågor med anknytning till arbetshälsa och arbetssäkerhet. Därutöver deltar kontaktpunkten i europeiska kampanjer kring arbetshälsa och arbetssäkerhet och utser representanter till byråns expertarbetsgrupper.

Kontaktpunktens verksamhet planeras och följs upp av arbetarskyddsdelegationens sektion, där arbetsmarknadsparterna är representerade. 

Kommittén för ledande arbetarskyddsinspektörer (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC) är ett samarbetsorgan för medlemsstaternas arbetarskyddsmyndigheter i samband med kommissionen. Social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning har representation i kommittén.  

I samband med kommissionen finns också en rådgivande kommitté för arbetsmiljöfrågor (Advisory Committee on Safety and Health at Work, ACSH), som behandlar på trepartsbasis frågor som gäller arbetshälsa och arbetssäkerhet.

Kommittén har arbetsgrupper vars uppgifter anknyter till beredning och uppföljning av direktiv samt utveckling av de olika regionerna.  Tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriets arbetarskyddsavdelning deltar i kommitténs och dess arbetsgruppers arbete.   

Internationella arbetsorganisationen ILO

ILO bereder konventioner och rekommendationer som gäller arbetarskydd. Förutom regeringarna deltar också representanter för arbetsgivar- och arbetstagarparterna i ILO:s arbete.

Finlands ILO-samarbete samordnas av ILO-delegationen och arbets- och näringsministeriet.

Social- och hälsovårdsministeriet bereder sådana frågor inom sitt verksamhetsområde som omfattas av ILO-konventionerna och ILO-rekommendationerna.

Samarbete inom Norden

Det officiella nordiska samarbetet sker vid Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Arbetsmiljöfrågorna ankommer på Ministerrådet för arbetsliv.

Samarbetet inom arbetsmiljöområdet styrs av arbetsmiljöavtalet och de tidsbestämda samarbetsprogrammen inom arbetslivsområdet.