Avgifter för tandvård

Tandvården vid hälsovårdscentraler är avgiftsfri för personer under 18 år. För veteraner är tandvården avgiftsfri vad gäller kontroller, förebyggande vård och kliniskt arbete i samband med proteser. Det görs indexjusteringar vartannat år i tandvårdsavgifterna. 

Klientavgifterna inom tandvården beaktas i avgiftstaket från och med den 1 januari 2022, med undantag för avgifterna för tandtekniska kostnader (till exempel för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor).

Avgifter år 2022

Grundavgiften per besök för tandvård på hälsovårdscentral är

  • högst 10,30 euro när vården ges av en munhygienist
  • högst 13,30 euro när vården ges av en tandläkare
  • högst 19,50 euro när vården ges av en specialisttandläkare

Utöver grundavgiften tas det ut särskilda åtgärdsavgifter för vård och undersökning av tänder.  Avgifterna varierar från 8,50 euro (till exempel grundläggande tandundersökning) till över 200 euro (proteser).

Avgifternas storlek bestäms enligt hur krävande och tidskrävande vården är. Avgifterna grundar sig på den nationella åtgärdsklassifikationen för åtgärder i mun och käkar som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd.

Utöver de avgifter som tas ut för vård och undersökning kan det tas ut tandtekniska kostnader för regleringsapparater och proteser samt kostnader för specialmaterial.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.