Mentalvårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den nationella planeringen, styrningen och övervakningen av mentalvårdsarbete.

Syftet med mentalvårdsarbetet är att stärka den psykiska hälsan och minska hoten mot den psykiska hälsan. Mentalvårdsarbetet omfattar arbete som främjar den psykiska hälsan och förebyggande av störningar i den psykiska hälsan samt mentalvårdstjänster.

Hälso- och sjukvårdslagen samt mentalvårdslagen innehåller regleringar om mentalvårdsarbetet.

Kommunerna och specialsjukvården organiserar mentalvårdstjänsterna

Mentalvårdstjänsterna omfattar

  • handledning, rådgivning och psykosocialt stöd enligt behov
  • psykosocialt stöd i krissituationer
  • undersökning och behandling av störningar i den psykiska hälsan samt rehabilitering

Mer information

Den kommunala social- och hälsovården svarar för förebyggande, tidig identifiering och lämplig behandling av störningar i invånarnas psykiska hälsa samt för rehabilitering i anslutning till detta.

De öppna tjänsterna och social- och hälsovårdens basservice är de primära vid behandlingen. Mentalvårdstjänster ordnas också på de psykiatriska poliklinikerna inom den specialiserade sjukvården och i form av psykiatrisk sjukhusvård.

Den kommunala socialvården ordnar boendetjänster, hemtjänster och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för psykiska rehabiliteringspatienter.

Tillgång till mentalvård för barn och unga

Vid behandlingen av störningar i den psykiska hälsan gäller för vuxna (över 23 år) samma tidsgränser för tillgång till vård som i den övriga sjukvården.

De undersökningar och den specialläkarbedömning som krävs för att bedöma behovet av vård bland barn och ungdomar (under 23 år) ska genomföras inom sex veckor efter att remissen har kommit in. Vården ska ordnas inom tre månader efter att behovet av vård har konstaterats.

I fråga om att förebygga och upptäcka problem i den psykiska hälsan bland barn och ungdomar samt tillhandahålla stöd har rådgivningarna samt skol- och studenthälsovården en viktig roll. Företagshälsovården stöder upprätthållandet av den psykiska hälsan och förebyggandet av problem bland befolkningen i arbetsför ålder.

 Folkpensionsanstalten ersätter rehabiliterande psykoterapi för att förbättra arbets- eller studieförmågan bland 16-67-åringar som lider av störningar i den psykiska hälsan.

Andra myndigheter i mentalvårdsarbetet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) bedriver forskning och utveckling inom mentalvårdsarbete.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar mentalvårdstjänsterna. 

Utveckling av mentalvårdstjänsterna tillsammans med missbrukstjänsterna

I många kommuner har mentalvårds- och missbrukstjänsterna slagits samman. Social- och hälsovårdsväsendet samarbetar inom förebyggande och behandling av psykiska problem och missbruksproblem. Kommunernas uppgift är att samordna de offentliga, organisationsproducerade och privata missbrukartjänsterna till en fungerande helhet.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett beredningen av riktlinjer för politiken inom området psykisk hälsa. Riktlinjerna sträcker sig till år 2030. Syftet är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Institutet för hälsa och välfärd svarar i sin tur för verkställigheten av Mieli-planen.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL 0295163388