Mentalvård

Syftet med mentalvårdsarbetet är att stärka den psykiska hälsan och minska hoten mot den psykiska hälsan.

Mentalvårdsarbetet omfattar arbete som främjar psykisk hälsa, förebyggande av problem med psykisk hälsa och vård av psykisk hälsa samt mentalvårdsarbete inom socialvården.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den nationella planeringen, styrningen och övervakningen av mentalvårdsarbetet. 

Bestämmelser om mentalvården finns i hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom finns bestämmelser om psykiatrisk vård oberoende av personens vilja i mentalvårdslagen.

Mentalvårdslagen ändras 1.4.2024 så, att läkemedelsbehandling av en psykisk sjukdom kräver ett förvaltningsbeslut när behandlingen inte kan genomföras i samförstånd med patienten.

Välfärdsområdena ordnar mentalvården inom primärvården och den specialiserade sjukvården

Mentalvårdstjänsterna omfattar

  • handledning, rådgivning och psykosocialt stöd enligt behov
  • förebyggande, undersökning, behandling och medicinsk rehabilitering i form av mångsidiga tjänster i samband med psykiska störningar

Patienter som får mentalvård ska tryggas den helhet av hälso- och sjukvård som de behöver och vårdkontinuitet i enlighet med behovet. Med en helhet av hälso- och sjukvård avses till exempel vård av den allmänna hälsan.

Mer information

Primärvården är den viktigaste delen i behandlingen. Vård ordnas också inom den specialiserade sjukvården vid psykiatriska polikliniker och som psykiatrisk sjukhusvård. Mentalvården ska också genomföras genom samarbete mellan primärvården och den specialiserade sjukvården.

Mentalvården ska planeras och genomföras så att den utgör en fungerande helhet med annan social- och hälsovård samt med det förebyggande mentalvårdsarbetet i välfärdsområdet och i kommunerna.

Mentalvårdsarbetet inom socialvården svarar mot stödbehov till följd av försämrad psykisk funktionsförmåga. Socialvården ordnar boendetjänster för rehabiliteringsklienter inom mentalvården samt socialt arbete, social handledning och social rehabilitering i anknytning till boendetjänsterna. Även andra socialvårdstjänster, såsom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och familjearbete kan stödja rehabiliteringsklienter inom mentalvården.

  • Mentalvårdstjänster inom socialvården

Vuxnas samt barn och ungas tillgång till vård

Inom mentalvården gäller för vuxna (personer över 23 år) samma tidsgränser för tillgången till vård som inom den övriga sjukvården.

I fråga om barn och unga (under 23 år) ska sådana undersökningar eller bedömningar av en specialist som krävs för bedömning av vårdbehovet inom den specialiserade sjukvården göras inom sex veckor från det att remissen inkommer. Vården ska ordnas inom tre månader från det att vårdbehovet konstateras.

När det gäller att förebygga och upptäcka psykiska problem hos barn och unga samt att erbjuda stöd för dem, spelar rådgivningsbyråerna och skol- och studerandehälsovården en viktig roll. Den mentalvård som ingår i primärvården för barn i skolåldern och yngre barn ordnas som en del av välfärdsområdets övriga tjänster. Mentalvård ingår också i studerandehälsovården. 
Företagshälsovården främjar den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och förebygger problem.

Folkpensionsanstalten ersätter rehabiliterande psykoterapi i syfte att förbättra arbets- eller studieförmågan för personer i åldern 16–67 år som lider av psykiska störningar.

Andra myndigheter inom mentalvårdsarbetet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) forskar i och utvecklar mentalvårdsarbetet.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken övervakar tjänsterna.

Utveckling av mentalvårdsarbetet som helhet

Social- och hälsovårdsministeriet publicerade en strategi för psykisk hälsa i början av 2020. Syftet med strategin, som sträcker sig fram till 2030, är att säkerställa att det arbete som görs inom området psykisk hälsa är kontinuerligt och målinriktat.

Mer information

Helena Vorma, medicinalråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163388   E-postadress: