Offentlig delgivning

På denna sida finns social- och hälsovårdsministeriets offentlig delgivning.

Meddelande om beslut som hålls framlagt vid statsrådets distributionscentral 

Social- och hälsovårdsministeriets beslut i enlighet med 19 a § i läkemedelslagen med besvärsanvisning i ärende VN/30394/2022 är framlagt till påseende vid statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors till och med den 30 april 2023. 

Beslutet gäller alla läkemedelspreparat med försäljningstillstånd, specialtillstånd eller dispens som innehåller den verksamma läkemedelssubstansen klonazepam, som säljs i tablettform och som saluförs i Finland medan beslutet är i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 19 § i läkemedelslagen beslutat att dessa läkemedelspreparat på en och samma gång får säljas eller överlåtas till förbrukning från apotek inom öppenvården till en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Apoteket ska följa upp expedieringsintervallerna och beakta de flexperioder som anges i 5 kap. 9 § 6 mom. i sjukförsäkringslagen. Ett apotek kan av särskilt vägande skäl avvika från begränsningen för att trygga kontinuiteten i den läkemedelsbehandling som kunden nödvändigt behöver. Beslutet gäller 22.3.2023 – 30.4.2023.   

Detta meddelande har publicerats på social- och hälsovårdsministeriets webbplats den 22 mars 2023. Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att meddelandet publicerades.