Lagstiftning

Hälsofrämjande insatser är en del av folkhälsoarbetet och deras betydelse framhålls i folkhälsolagen. Föreskrifter om åtgärder som syftar till att främja hälsan ingår också bl.a. i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet, tobakslagen och alkohollagen. Bestämmelser om främjandet av välfärd och ansvarsfördelningen ges även i socialvårdslagen och i arbetarskyddslagen.

 

Lagarna finns i Finlex.

Kommunen främjar välfärd

Enligt kommunlagen ska kommunen sträva efter att främja sina invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt område. Också enligt ramlagen som gäller kommun- och servicestrukturreformen ska den nya samkommunen inom sitt område främja beaktandet av hälsa, funktionsförmåga och social trygghet.

Miljö- och hälsoskyddet

Avsikten med lagarna om miljö- och hälsoskyddet och tillsynen över hur de verkställs är att upprätthålla och främja befolkningens hälsa samt att förebygga, minska och eliminera sådana faktorer som förorsakar fara eller skada för människornas hälsa och livsmiljö.

Internationella förpliktelser

Främjandet av hälsa och välfärd samt miljöhälsan påverkas av

  • internationella konventioner
  • EU-lagstiftningen