Militärunderstöd och andra förmåner under tjänstgöringstiden

VarusmiehiäSocial- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet och beredningen av lagstiftning som gäller militärstödet.

En anhörig till den som fullgör sin militär- eller civiltjänst och den värnpliktiga själv kan få behovsprövat militärunderstöd under tjänstgöringstiden. En allmän förutsättning för erhållande av stödet är att tjänstgöringen har försämrat den sökandes utkomstmöjligheter och att han eller hon behöver stöd.

Understödet ansöks hos FPA som också betalar ut beloppet.

Militärstöd för betalning av civila utgifter

Som militärstöd kan under tjänstgöringen betalas

 • grundunderstöd till den värnpliktiges anhöriga
 • underhållsbidrag till den värnpliktiges barn
 • bostadsunderstöd och särskilt understöd till den värnpliktiges anhöriga
 • räntor på studielån som förfaller till betalning
 • bidrag till den värnpliktiges kostnader för boende

Militärunderstöd betalas till värnpliktiga och dem som deltar i reservens repetitionsövningar samt till anhöriga

Militärunderstöd betalas till

 • en värnpliktig som fullgör militärtjänstgöring
 • den som fullgör civiltjänstgöring
 • den som kallats till reservens repetitionsövningar
 • kvinna som fullgör frivillig militärtjänst.

Anhöriga som har rätt till militärunderstöd är ovannämnda personers

 • maka
 • sambo med vilken den värnpliktige har ett gemensamt barn
 • eget barn
 • makas barn.

Olycksfall under tjänstgöringstiden

Ersättning betalas för olycksfall som inträffat under tjänstgöringstiden samt för sjukdomar som orsakats av tjänstgöringen och som ska anses som yrkessjukdomar. Enligt lagen om olycksfall i militärtjänst omfattar försäkringen värnpliktiga som fullgör sin tjänstgöring, frivilliga kvinnor, civiltjänstgörare samt dem som deltar i reservens repetitionsövningar.

Ersättning för olycksfall och militärtjänstsjukdomar ansöks hos statskontoret som också har hand om utbetalningen.

Överklagande av beslut om militärunderstöd

I beslutet om militärunderstöd anges alltid hur beslutet kan överklagas. En person som är missnöjd med beslutet kan ansöka om ändring av beslutet hos Besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ansökningar om ändring av beslut, anmärkningar eller klagomål.

Mer information

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163344   E-postadress: