Kostnaderna för förlorad arbetsinsats

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt i år 2014 en bedömning av de minimikostnader som den förlorade arbetsinsatsen medför för arbetsplatserna och samhället. 

Kostnaderna för förlorad arbetsinsats uppgår till 2 miljarder euro per månad.

Kostnaderna för förlorad arbetsinsats per år

Kostnaderna för förlorad arbetsinsats kommer från

Sjukfrånvaro 3,4 miljarder euro
Sjuknärvaro  3,4 miljarder euro
Invalidpension 8,0 miljarder euro

Andra kostnader i anslutning till förlorad arbetsinsats

Olycksfall i arbetet  2–2,5 miljarder euro
Yrkessjukdomar 0,1 miljarder euro
Hälsovård till personer i arbetsför ålder 7,8 miljarder euro

Den samhällsekonomiska förlusten per år totalt 24 miljarder euro                                      

Den samhällsekonomiska förlusten per månad 2 miljarder euro

När det finns uppgifter om de kostnader som föranleds arbetsgivaren kan man på arbetsplatserna i allt högre grad koncentrera sig både på att identifiera de faktorer som orsakar kostnader och på att minska kostnaderna.

Närmare kalkyler om kostnaderna

I social- och hälsovårdsministeriets kalkyler har man för den förlorade arbetsinsatsen använt en kostnad som motsvarar arbetstagarens lön med bikostnader. Kalkyleringsmetoderna beskrivs närmare i promemorian nedan (på finska)

Som bäst utreder man på Social- och hälsovårdsministeriet hur kostnaderna för den förlorade arbetsinsatsen fördelas mellan de olika aktörerna, såsom exempelvis arbetstagarna och arbetsgivarna.

Mer information