Lagstiftningen styr hanteringen av klient- och patientuppgifter

Vid hanteringen och behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården tillämpas de lagar, förordningar och anvisningar som nämns nedan.

På behandlingen av personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning. Den kompletteras och preciseras genom nationell lagstiftning.

Dataskyddslagen

Lagen kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen. I lagen föreskrivs det bland annat om tillsynsmyndigheten och om vissa särskilda situationer vid behandlingen av personuppgifter, såsom samordning av yttrandefriheten och skyddet för personuppgifter.

Arkivlag och Arkivverkets anvisningar

Lagen och anvisningarna ska iakttas vid förvaring av journalhandlingar.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

I lagen föreskrivs om behandling av kunduppgifter inom offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster och om riksomfattande informationssystemstjänster.

I lagen finns bestämmelser om sekretessbelagda uppgifter, utlämnande och arkivering av uppgifter och om kundens rätt att få ta del av sina kunduppgifter.

Lagen om elektroniska recept

I lagen finns bestämmelser om behandlingen av elektroniska recept och patienters rätt till information. I lagen föreskrivs om det nationella receptcentret och receptarkivet som förvaltas av Folkpensionsanstalten.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA Telefon:0295163453   E-postadress: