Lagstiftningen styr hanteringen av klient- och patientuppgifter

Vid hanteringen och behandlingen av klientuppgifter inom social- och hälsovården tillämpas följande lagar, förordningar och anvisningar.

På behandlingen av personuppgifter tillämpas EU:s dataskyddsförordning. Den kompletteras och preciseras genom nationell lagstiftning.

Dataskyddslagen

Lagen kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen. I lagen föreskrivs det bland annat om tillsynsmyndigheten och om vissa särskilda situationer vid behandlingen av personuppgifter, såsom samordning av yttrandefriheten och skyddet för personuppgifter.

Lag om patientens ställning och rättigheter

I lagen föreskrivs om behandling av journalhandlingar och sekretessbelagda uppgifter i handlingarna.

Förordning om journalhandlingar

Förordningen iakttas vid upprättandet av journalhandlingar samt förvaring av dem och annat material som hänför sig till vård.

Arkivlag och Arkivverkets anvisningar

Lagen och anvisningarna följs vid förvaring av journalhandlingar.

Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I lagen föreskrivs om klienternas rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter och sekretess.

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

I lagen föreskrivs om elektronisk behandling av klientuppgifter inom offentlig och privat social- och hälsovårdsservice och om riksomfattande informationssystemstjänster.

I lagen ingår bestämmelser om sekretessbelagda uppgifter, utlämnande och arkivering av uppgifter samt klientens rätt att få tillgång till sina klientuppgifter.

Lagen om klienthandlingar inom socialvården

Lagen innehåller bestämmelser om registrering av klientuppgifter inom socialvården och om skyldigheterna i anslutning därtill.

Lag om elektroniska recept

I lagen ingår bestämmelser om behandlingen av elektroniska recept och patienters rätt till information. I lagen föreskrivs om det nationella receptcentret och receptarkivet som förvaltas av Folkpensionsanstalten.

Mer information

Joni Komulainen, regeringsråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för bioteknik och läkemedel / BILA 0295163453