Du är tryggad – Social trygghet för barn och unga

Vi vill höra ungas åsikter om den sociala tryggheten – tyck till i enkäten! 

dekorativ bild Den sociala tryggheten är alla finska medborgares gemensamma skyddsnät i olika livssituationer och vid överraskande utmaningar. Det rör varenda en av oss från födseln till livets slut. Den sociala tryggheten finns till också för ungdomarna!
 
För närvarande pågår en reform av den sociala tryggheten. Under beredningen vill vi höra barns och ungas röst  – därför är också dina åsikter viktiga. På den här webbplatsen hittar du information om den sociala tryggheten. Öppna länken och framför dina åsikter genom att besvara enkäten.   

Social trygghet i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med influerarna Joona Hellman, Dokke Tas, Aishah Muhammed och Aron Syrjä utarbetat ett informationspaket om barns och ungas sociala trygghet. Videon är textad till svenska. 

Den sociala tryggheten är ett gemensamt skydd som vårt samhälle erbjuder och som garanterar en grundläggande försörjning i olika livssituationer. Den innefattar olika ekonomiska stöd, dvs. penningstöd, men också social- och hälsovårdstjänster. Det finns många olika förmåner, och de är alla i regel avsedda för att tillgodose ett behov av försörjning som en viss situation orsakar.   
 
Alla människor som bor i Finland har rätt till social trygghet, också barnen. Rättigheten finns skriven i Finlands grundlag.  

Läs mer om allt det som ingår i den sociala tryggheten!   
•    Här förklaras social trygghet närmare

Kom med och påverka

Finlands sociala trygghet är omfattande, och därför är systemet också rätt invecklat. Det är orsaken till att systemet nu reformeras. I samband med reformen är det viktigt att utreda också hur den sociala tryggheten svarar på behoven i vår föränderliga värld.  
 
Reformen av systemet för social trygghet bereds i kommittén för social trygghet, vars medlemmar är riksdagsledamöter. Reformen genomförs i samarbete med forskare, organisationer och olika experter. Också barn och unga får delta i utvecklandet av den sociala tryggheten.  
 
Eftersom den sociala tryggheten är vår allas gemensamma sak, vill vi också höra dina åsik-ter. På vår webbplats kan du läsa vårt sammandrag om den sociala tryggheten innan du besvarar enkäten.  
 
Enkätsvaren används vid planeringen av reformen av systemet för social trygghet. Man får svara på enkäten anonymt, och det går inte att identifiera enskilda personer. Avsikten med enkäten är att höra unga särskilt i åldrarna 13–20.  

I samarbete med barnstrategin 

Informationsmaterialet och enkäten om den sociala tryggheten är en del av genomförandet av den nationella barnstrategin.   
 
Barnstrategin säkerställer att de förpliktelser i fråga om de grundläggande fri- och rättigheterna och mänskliga rättigheterna som gäller barn fullgörs på ett målinriktat sätt, framför allt i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Det viktigaste målet för strategin är att skapa en hållbar, konsekvent och långsiktig grund för den nationella barn- och familjepolitiken. Syftet med strategin är att utveckla det beslutsfattande, det samarbete och de arbetssätt som gäller barn och familjer så att förpliktelserna avseende grundläggande och mänskliga rättigheter beaktas på ett heltäckande och systematiskt sätt på alla områden och nivåer inom förvaltningen.  

Mer information

Sara Mäkäräinen, sakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för planeringsärenden och internationell social trygghet / SUKA 0295163168