dekorativ bild

Arktiskt samarbete

Arktiska rådet är ett mellanstatligt forum vars syfte är att främja samarbete, samordning och kontakter mellan de arktiska staterna, de arktiska urfolken och invånarna i den arktiska regionen. I centrum för samarbetet ligger särskilt hållbar utveckling och skyddet av den arktiska miljön.

Finland innehade ordförandeskapet i Arktiska rådet från 2017 till 2019. Efter Ryssland flyttades ordförandeskapet till Norge i maj 2023. I mars 2022 meddelade dock de sju andra staterna i Arktiska rådet att de skulle avbryta sitt deltagande i aktionen till rådets aktiviteter. Det återstår fortfarande att se hur rådets samarbete kommer att fortsätta med Norge som nu leder processen.

Teman för social- och hälsovårdsministeriets deltagande i Arktiska rådet har huvudsakligen varit relaterade till teman för Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (SDWG) och expert-gruppen för arktisk mänsklig hälsa (AHHEG). Huvudteman har varit följande:

  • jämställdhet mellan könen
  • hälsorisker och den multisektoriella One Health-metoden (enligt vilken människors och djurs hälsa är kopplade till varandra och miljön)
  • psykisk välbefinnande och självmordsprevention
     

Även de konsekvenser som sot och metan har för hälsan har behandlats i Arktiska rådet. 

Urfolksorganisationerna är permanenta medlemmar av rådet (”Permanent Participants”) och har internationellt en exceptionellt stark ställning i Arktiska rådet. Social- och hälsovårdsministeriet och Finland stöder urfolkens starka representation i Arktiska rådet. 

Mer information

Päivi Karvinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163196   E-postadress: