Arktiskt samarbete

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet – ett mellanstatligt forum för arktiska stater – började i maj 2017 och slutade i maj 2019. Under sitt ordförandeskap har Finland fokuserat på följande fyra teman inom hälsa och social välfärd:

  • hälsorisker och den tvärsektoriella One Health-modellen
  • psykisk hälsa och förebyggande av självmord
  • jämställdhet
  • hälsa- och säkerhet i arbetet.

Hälsokonsekvenserna av svart kol håller också på att bli en viktig fråga på den arktiska dagordningen.

Följande tre oskiljaktiga dimensioner för hållbar utveckling stöder välfärden för invånarna i Arktis:

  • ekonomisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet.

Den mänskliga dimensionen av arbetet i Arktiska rådet omfattar hälsa, vatten, energi, infrastruktur samt kulturer och språk hos ursprungsfolk. Därmed bidrar den till att genomföra målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030. Finland stöder också en stark medverkan av ursprungsfolken i Arktiska rådets arbete.

De teman som social- och hälsovårdsministeriet främst fokuserar på omfattas av Arktiska rådets arbetsgrupp för hållbar utveckling (Sustainable Development Working Group (SDWG)) och den expertgrupp för människors hälsa (Arctic Human Health Expert Group (AHHEG)) som är underställd SDWG.

Mer information