Uppföljningsdokument

Uppföljningsdata om resultatstyrningen inom förvaltningsområdet finns i nedannämnda handlingar. De viktigaste uppföljningsdokumenten är:

  • berättelsen om regeringens åtgärder
  • ministeriets verksamhetsberättelse
  • statens bokslutsberättelse
  • ministeriets ställningstaganden i ämbetsverkens och inrättningarnas bokslut och verksamhetsberättelser

Berättelsen om regeringens åtgärder

Statsrådets kansli sammanställer berättelsen om regeringens åtgärder som behandlas av riksdagen i maj.Regeringens årsberättelse

Verksamhetsberättelser och bokslutskalkyler

I mitten av mars upprättar ministeriet en verksamhetsberättelse  ochbokslutskalkyler för föregående år.

Statens bokslutsberättelse

Ministeriet avger för sin del en beskrivning av resultaten inom sitt ansvarsområde som lämnas in i mars för statens bokslutsberättelse. Redogörelsen ingår i statens bokslutsberättelse som publiceras i maj.

Ämbetsverkens och inrättningarnas ställningstaganden till bokslutet

I juni avger ministeriet de underställda ämbetsverkens och inrättningarnas ställningstagande till bokslutet som grundar sig på budgetförordningen.  Ministeriet avger ett ställningstagande till bokslutet också i fråga om verksamheten vid de samfund som har avtal med ministeriet.

Verksamhetsöversikter och -redogörelser

Ministeriet utarbetar också den egna sektorns redogörelser med avseende på uppföljningen av stora lagstiftningsprojekt och sådana samhällspolitiskt viktiga frågor som regeringen vill informera riksdagen om.

Utvärderingar och utredningar

Statens revisionsverk framställer i sina årliga revisionsberättelser observationer som framkommit under granskningen av bokslutet, bokföringen som legat till grund för bokslutet samt resultatredovisningen, den interna revisionen och efterföljandet av de centrala författningarna om budgeten.

Mer information

Mikko Staff, ekonimidirektör 
social- och hälsovårdsministeriet, Strategi- och ekonomienheten / STAR, Ekonomigruppen / TAR Telefon:0295163214   E-postadress: