Förebyggande tjänster för äldre

I samtliga social- och hälsovårdstjänster tillämpas arbetssätt som främjar funktionsförmågan.

Som en del av det förebyggande arbetet erbjuds de äldre bl.a. följande tjänster:

  • rådgivning och servicehandledning i rådgivningscentraler
  • hembesök som främjar välbefinnandet
  • dagcenterverksamhet
  • rehabilitering
  • vaccinationer

Äldre får servicehandledning på rådgivningscentra

Rådgivningscentraler, seniorinfo eller motsvarande enheter tillhandahåller information för äldre om service och annan verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Serviceurvalet vid rådgivningscentralerna kan också innehålla utvärdering och uppföljning av funktionsförmågan och hälsotillståndet.

Hembesök som främjar välbefinnandet för äldre

I ett flertal kommuner görs hembesök som främjar välbefinnandet till exempel hos personer som fyllt 75 eller 80 år i syfte att främja välfärd och hälsa, bevara funktionsförmågan och förutse det framtida servicebehovet.

Tidpunkten för hembesöket överenskoms på förhand. Under hembesöket kan de äldre ta upp olika frågor som väcker oro samt berätta vilka slags tjänster de behöver och diskutera med en kommunal vårdanställd hur servicen bäst skulle kunna ordnas.

Dagcentren stöder äldre som bor hemma

Dagcentren stöder dem som bor hemma och erbjuder avlastning för närståendevårdare. De äldre kan besöka ett dagcenter för att få tidsfördriv, träffa jämnåriga och delta i dagcentrets utbud av stödverksamhet, motion, rekreation och kultur.

Rehabilitering bevarar funktionsförmågan hos äldre

Rehabilitering för äldre ordnas bl.a. av den kommunala hälso- och sjukvården som medicinsk rehabilitering samt på bekostnad av staten i form av rehabilitering inom öppenvården eller på rehabiliteringsanstalt för frontveteraner och krigsinvalider. Efter akutvård är det viktigt att äldre får rehabilitering inför utskrivningen till hemmet och därefter rehabilitering som bevarar deras funktionsförmåga.

Influensavaccination för personer som fyllt 65 år

Enligt det riksomfattande vaccineringsprogrammet får de som fyllt 65 avgiftsfri vaccinering mot influensa. Vaccineringen är frivillig.

Vem får förebyggande service för äldre?

De förebyggande tjänsterna är avsedda antingen för alla eller också på basis av konstaterat servicebehov.

Var får man förebyggande service för äldre?

Förebyggande service ordnas av den kommunala social- och hälsovården samt församlingar och organisationer.

Mer information om servicen för äldre

Mer information om servicen ges av den kommunala social- och hälsovården.

Mer information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för funktionsförmåga / TOK 0295163549