Frivilliga försäkringar

Privatpersoner kan stärka sin sociala trygghet och gardera sig mot olika risker genom frivilliga

  • egendomsförsäkringar
  • andra skadeförsäkringar
  • genom försäkringssparande och
  • andra personförsäkringar.

Försäkringstagaren och försäkringsbolaget kommer överens om vilkoren i försäkringsavtalet. Lagen om försäkringsavtal lägger upp de allmänna ramarna för avtalen, men hur omfattande försäkringsskyddet är och många andra detaljer i försäkringsvilkoren varierar beroende på försäkringsbolag.

Rådgivning för försäkringstagare

Försäkrings- och finansrådgivningen ger konsumenterna råd och hjälp i försäkringsärenden. Försäkringsnämnden, som verkar i anslutning till byrån, behandlar meningsskiljaktigheter som grundar sig på försäkringsförhållanden och som gäller tolkning och tillämpning av lagar och försäkringsvillkor.

Finans Finland är en branschorganisation som företräder försäkringsbolagen i Finland. På Finans Finland webbplats finns mer information om försäkringsärenden.

Frivilligt stärkande av pensionsskyddet

Arbetspensionen och folkpensionen bildar det lagstadgade pensionsskyddet. Skyddet kan kompletteras antingen med en frivillig pensionsförsäkring som försäkringsbolagen erbjuder, eller genom långtidssparande i form av såkallade LS-konton.

Staten stöder pensionssparandet genom att pensionsavgifterna med vissa förutsättningar kan dras av i beskattningen.  Pension som grundar sig på frivillig försäkring är beskattningsbar inkomst.