Biobankernas verksamhet

Forskning där genetisk information används bedrivs i stor utsträckning inom ramen för biobanksverksamheten. Biobankerna samlar in och lagrar biologiska prover för forskningsändamål. I Finland finns tio biobanker. De verkar i anknytning till sjukvårdsdistrikten, universiteten, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Blodtjänst och Terveystalo. Valvira styr och övervakar biobanksverksamheten och administrerar det nationella biobanksregistret.

Målet är att förenhetliga biobankernas verksamhet och möjliggöra forskning via en enda tjänst.

Sjukvårdsdistrikten och universiteten inrättade 2017 en gemensam serviceenhet med namnet Finska Biobanksandelslaget - FINBB. Avsikten är att de självständiga biobankerna ska fortsätta med sin verksamhet, men att andelslaget framöver sköter en del av funktionerna. Då står biobankernas utbud centraliserat till förfogande. Biobanksandelslaget är samtidigt en aktör som genomcentret och de övriga kompetenscentren driver nära samarbete med. Ambitionen är att framöver få med alla biobanker i andelslaget.

Beredning av biobankslagen

Biobankslagen revideras helt, varvid man beaktar de ändringsbehov styrgruppen för biobankslagstiftningen har identifierat, korrigeringar som datauppgiftsförordningen kräver och de ändringsbehov som följer av att biobankerna går samman.

Biobankslagstiftning,Sandra Liede och arbetsgrupp