logon

Biobankernas verksamhet förenhetligas

Biobankerna är en del av samhällets forskningnsinfrastruktur. Biobankerna förvarar prover från människa och tillhörande uppgifter för att stödja forskningen.

Biobankerna i Finland är verksamma i anslutning till sjukvårdsdistrikten, universiteten, Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands Röda Kors blodtjänst, Finlands hematologiska register och hälsoserviceföretaget Terveystalo.

Att inrätta biobanker och bedriva biobanksverksamhet är strikt reglerad och övervakad verksamhet i Finland. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) styr och övervakar biobanksverksamheten och förvaltar ett riksomfattande biobanksregister, som har inrättats för att sprida information och öka öppenheten i biobankernas verksamhet. Fram till slut av 2019 tillhörde styrnings- och tillsynsuppgifterna till tillstånds och tillsynsverket för sovial- och hälsovården Valvira.

I Finland finns för närvarande elva registrerade biobanker.

Sex sjukvårdsdistrikten och sex universiteten inrättade 2017 en gemensam serviceenhet med namnet Finska Biobanksandelslaget – FINBB. Medlemmarna i andelslaget utgörs av samtliga sjukhusbiobanker samt Institutet för hälsa och välfärds biobank THL Biobank. Dessutom har andelslaget ett samarbetsavtal bl.a. med Terveystalon biopankki.

Andelslaget har till uppgift att stödja biobankernas verksamhet genom att förenhetliga deras verksamhetssätt, utveckla deras verktyg och förenkla processer. Biobankerna fortsätter sin kärnverksamhet, dvs. att samla och behandla prover och tillhörande uppgifter för att stödja forskningen, men med hjälp av andelslaget är tillgången till biobankernas material centraliserad, t.ex. via tjänsten Fingenious.

Mer information