Systemet för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Den ersätter förluster på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är primär i förhållande till övrig social trygghet.

Vem ska teckna olycksfallsförsäkring?

Arbetsgivare ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Försäkringsskyldighet uppstår när arbetsgivaren betalar eller har avtalat om att betala över 1 400 euro (indexnivån för år 2023) i arbetsinkomster för arbete som denne låtit utföra under kalenderåret.

Staten är inte försäkringsskyldig. Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för personer som är anställda hos staten behandlas av Statskontoret. Statskontoret betalar ersättningarna av statens medel. Ersättningarna är i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Övriga offentliga samfund, såsom kommuner, samkommuner och församlingar är försäkringsskyldiga på samma sätt som privata arbetsgivare.

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) övervakar att försäkringsskyldigheten iakttas. Det föreskrivs om påföljderna av försummelse i lag.

Vem betalar arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen?

Arbetsgivaren betalar olycksfallsförsäkringspremierna. Premierna fastställs enligt det totala beloppet av de betalda lönerna och riskbenägenheten i branschen.

Vad ersätter en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring?

Försäkringen ersätter förluster på grund av olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, till exempel ersättning för sjukvårdskostnader och inkomstbortfall.

Mer information

Kirsi Terhemaa, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Enheten för pensioner och privatförsäkringar / EVY Telefon:0295163546   E-postadress: