Skadeverkningar av penningspel

Åtgärderna för att förbygga och bekämpa skadeverkningar av penningspel samordnas på statsrådsnivå av social- och hälsovårdsministeriet. Åtgärderna styrs genom det spelpolitiska program som gäller till år 2030.  

Enligt 52 § i lotterilagen ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för uppföljningen och bedömningen av skadeverkningarna av penningspel och för forskningen och utvecklandet av de förebyggande åtgärderna och behandlingen i anknytning till skadeverkningarna.    Institutet för hälsa och välfärd (THL) verkställer den lagstadgade uppgiften på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. THL vidtar konkreta åtgärder på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. THL vidtar åtgärder i samarbete med andra aktörer och samordnar åtgärdshelheten. 

Förebyggandet och bekämpningen av skadeverkningar av penningspel inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde styrs förutom av lotterilagen även av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015), principbeslutet om främjande av välfärd, hälsa och säkerhet och av social- och hälsovårdslagstiftningen.   

Den strategiska styrningen av åtgärderna för att förebygga och minska skadeverkningarna av penningspel 

Vart fjärde år ingår social- och hälsovårdsministeriet och THL ett ramavtal om de uppgifter med skadeverkningar av penningspel som ska verkställas av THL. Det avtal som gäller nu ingicks 2020 och gäller till 2030. Avtalet innehåller social- och hälsovårdsministeriets vision, strategiska riktlinjer, prioriteringar och resultatmål för den uppföljning, forskning och bedömning i anknytning till skadeverkningar av penningspel som det föreskrivs om i 52 § i lotterilagen. Utgifterna för verksamheten betalar social- och hälsovårdsministeriet genom den avgift som tas ut hos Veikkaus Ab enligt lotterilagen. Veikkaus Ab deltar inte i planeringen eller verkställandet av de lagstadgade uppgifterna. Bestämmelserna om avgiften för verkställandet finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning 500/2017.  

Uppföljningen, forskningen och utvecklandet av de förebyggande åtgärderna och behandlingen i anknytning till skadeverkningar av penningspel 2020-2023

Styrkan i och berättigandet av systemet med ensamrätt bestäms med grund i hur bra systemet bidrar till att förebygga och minska skadeverkningar. Enligt de strategiska riktlinjerna ska det arbete som avses i 52 § i lotterilagen främja ett sådant penningspelsystem som effektivt förebygger och minskar skadeverkningar. Visionen är att skadeverkningarna av och riskerna med penningspel ska gå att hantera. 

De strategiska prioriteringarna 2020–2023 är

  1. utvärdering av och stöd för penningspelssystemet och genomförandet av det
  2. beskrivning, mätning och nivåbestämning av skadeverkningarna
  3. riskgrupperna och riskbeteendet
  4. tillgången till och kvaliteten på stödet och behandlingen

Grunden för arbetet mot skadeverkningarna av penningspel utgörs av den vetenskapliga forskningen, eftersom den stöder ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete. Genom de lagstadgade uppgifterna ska man vidta åtgärder som främjar en hållbar spelpolitik, ökar förståelsen för problemen i anknytning till penningspel och stärker olika aktörers kunnande när det gäller att upptäcka och hantera problem som beror på penningspelande. Det viktigaste målet vid utvecklandet av tjänsterna är att arbetet med skadeverkningarna av penningspel ska bli en integrerad del av det förebyggande rusmedelsarbetet och av servicesystemet. 

Förbyggande av skadeverkningar av digitala spel

Med digitalt spelande avses sådant spelande till exempel på dator eller smarttelefon där målet är att vinna, inte att få penningpris. De digitala spelen kan dock också kräva penning-insatser. De digitala spelen har vanligtvis samma egenskaper som penningspelen. De två fenomenen närmar sig varandra. 

WHO har infört en diagnos gällande digitalt spelande (gaming disorder) i sjukdomsklassifi-ceringen ICD-11 som i stor utsträckning motsvarar de diagnostiska kriterierna för spelbero-ende. Syftet med rusmedels- och beroendestrategin är att den forskning, uppföljning och utveckling av förebyggande och vård som gäller det digitala spelandet ska integreras i Insti-tutet för hälsa och välfärds helhet för förebyggande av skadeverkningar av penningspel.  Dessutom ska detta beaktas också i det spelpolitiska programmet och i åtgärdsprogrammet för det förebyggande rusmedelsarbetet.  
 

Mer information

Mari Pajula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163040   E-postadress: