Sidan kommer att uppdateras.

Spelproblem

Social- och hälsovårdsministeriet svarar enligt lotterilagen för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som penningspel ger upphov till samt utveckling av prevention och behandling av dem. 

Bestämmelser om förebyggande av skador som orsakas av penningspel finns i lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet. 

Penningspel ger upphov till sociala, ekonomiska och hälsomässiga skadeverkningar. Det kan föra med sig skadeverkningar inte bara för spelaren själv utan även hans eller hennes närmaste krets och i större omfattning för samhället. Social- och hälsovårdstjänster och tjänster som organisationer tillhandahåller erbjuder behandling och stöd för spelproblem.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

  • undersöker såväl skadeverkningarna och beteendet i anslutning till penningspel

  • f öljer den samhälleliga regleringen av penningspelsverksamheten

  • förebygger de skadeverkningar som penningspel ger upphov till

  • svarar för utvecklandet av vårdsystemet. 

Forskning kring skadeverkningar som penningspel ger upphov till enligt lotterilagen bedrivs även vid Helsingfors universitets Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning (CEACG) och i forskningsprojekt som finansieras av Stiftelsen för alkoholforskning.  

Effekterna av penningspel följs upp

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en grupp för bedömning av skaderiskerna och skadeverkningarna av anordnande av penningspel. Bedömningsgruppen är ett permanent organ. Gruppen har i uppgift att bedöma 

  • penningspelsprodukter

  • distribution av penningspelsprodukter och

  • faktorer som påverkar tillgången till penningspel i anknytning till dessa. 

Gruppen följer upp, bedömer och ger utlåtanden om spel på marknaden och nya spel. Vid bedömningen beaktas olika distributionskanaler och hur man med olika åtgärder som minskar eller ökar tillgången, såsom marknadsföring eller olika spelbegränsningar, inverkar på tillgången till eller skadeverkningarna av spel. Uppföljningen och bedömningen är inriktade på spelutbudet som helhet. 

Social- och hälsovårdsministeriet tar hos Veikkaus Ab ut en avgift för bevakning av och forskning kring skadeverkningar som penningspel ger upphov i enlighet med dess uppgift i lotterilagen. 
 

Spelpolitiskt program fram till 2030

Under ledning av social- och hälsovårdsministeriet utarbetas ett spelpolitiskt program vars åtgärder sträcker sig fram till 2030. Syftet är att få långsiktiga resultat när det gäller de problem och skador som penningspelandet orsakar. Programmet kompletterar och stöder åtgärderna i strategin för psykisk hälsa och i åtgärdsprogrammet för förebyggande rusmedelsarbete samt beredningen av lagstiftningen.

Mandatperioden för arbetsgruppen som utarbetar programmet är 15.3.2021–31.3.2022.    

  • Brev om tillsättande av en arbetsgrupp för ett spelpolitiskt program 15.3.2021 (pdf, på finska)

Mer information

Mari Pajula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163040