FI SV

Patientombudsmannen och socialombudsmannen

Den som upplever sig ha blivit fel behandlad eller bemött som klient hos socialvården eller hälso- och sjukvården kan vända sig till patientombudsmannen eller socialombudsmannen.

Patientombudsmannens och socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Patientombudsman inom hälso- och sjukvården

Patientombudsmannen står till tjänst i alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, till exempel hälsovårdscentraler, centralsjukhus och privata läkarstationer. Patientombudsmannen kan vara gemensam för flera enheter.

Patientombudsmannen

  • rådger och bistår patienten i att framställa anmärkning
  • informerar om patientens rättigheter och ställning
  • främjar på andra sätt att patientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Patientombudsmannens kontaktuppgifter kan begäras från den aktuella vårdenheten.

Socialombudsmannen i den kommunala socialvården

Varje kommun ska ha en utnämnd socialombudsman. Socialombudsmannen kan vara gemensam för två eller flera kommuner. Socialombudsmannen hjälper både den offentliga och privata socialvårdens klienter.

Socialombudsmannen i kommunen arbetar för att främja klienternas rättigheter genom att

  • informera om klientens rättigheter
  • handleda klienten i ärenden som gäller tillämpning av klientlagen
  • bistå klienten i att framställa anmärkning
  • årligen rapportera för kommunstyrelsen om hur klientens ställning och rättigheter utvecklas
  • på andra sätt främja att klientens rättigheter ska bli tillgodosedda

Socialombudsmannen kontaktuppgifter kan begäras via kommunens telefonväxel, informationstjänst eller socialbyrån. De finns också på kommunens webbplats och i telefonkatalogen.

Organisering och utveckling av ombudsmannaverksamheten

Kommunerna ansvarar för att det finns tillgång till socialombudsmannatjänster och att socialombudsmannen kan arbeta opartiskt. Socialombudsmannen kan vara gemensam för flera kommuner. Kommunen kan också lägga ut socialombudsmannatjänsterna till en leverantör som kommunen godkänt.

Dessutom ska socialombudsmannen följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse till kommunstyrelsen.