Barn, unga och familjer

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för de familjepolitiska riktlinjerna och för barns, ungas och familjers välfärd samt dess utveckling i samarbete med andra ministerier. Social- och hälsovårdsministeriet arbetar framför allt för att utveckla social- och hälsotjänsterna och att garantera barnfamiljer en tryggad utkomst. Samordningen av arbete och familj är ett av de prioriterade områdena i ministeriets familjepolitik.

När det gäller tjänster för barn, unga och familjer prioriterar ministeriet följande områden:

LAPE-akademin är en lärande- och coachningsprocess som ordnas under 2019 för att stödja ledningen av välfärden för barn, unga och familjer. Akademin är en fortsättning på det utvecklingsarbete som under 2016–2018 utförts på olika håll i landet inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

Barnombudsmannen arbetar för barnens bästa och rättigheter

Barnets rättigheter är inskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Finland ratificerade barnkonventionen år 1991. Den förpliktar finska staten, kommunerna samt alla föräldrar och andra vuxna.

Barnombudsmannen i Finland främjar, följer och bedömer fullgörandet av konventionen om barnets rättigheter.

Familjepolitik till stöd för barn och föräldrar

Målet med familjepolitiken är att ge barnen en trygg och säker uppväxtmiljö och att stödja föräldrarna och vårdnadshavarna i deras uppfostringsuppgift och i omvårdnaden om barn. Familjerna tillhandahålls den hjälp de behöver i ett tillräckligt tidigt skede. Barnens föräldrar och andra vårdnadshavare har det primära ansvaret för barnens välbefinnande.

Genom familjepolitiken genomförs FN:s konvention om barnets rättigheter och andra internationella konventioner som gäller familj och barn som Finland har godkänt.