Barn, unga och familjer

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för de familjepolitiska riktlinjerna och för barns, ungas och familjers välfärd samt dess utveckling i samarbete med andra ministerier. Social- och hälsovårdsministeriet arbetar framför allt för att utveckla social- och hälsotjänsterna och att garantera barnfamiljer en tryggad utkomst. Samordningen av arbete och familj är ett av de prioriterade områdena i ministeriets familjepolitik.

När det gäller tjänster för barn, unga och familjer prioriterar ministeriet följande områden:

I Finland har den första nationella barnstrategin blivit färdig. Målet är ett samhälle som respekterar barnets rättigheter. Utgångspunkten vid beredningen av barnstrategin är FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen arbetar för barnens bästa och rättigheter

Barnets rättigheter är inskrivna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Finland ratificerade barnkonventionen år 1991. Den förpliktar finska staten, kommunerna samt alla föräldrar och andra vuxna.

Barnombudsmannen i Finland främjar, följer och bedömer fullgörandet av konventionen om barnets rättigheter.

Familjepolitik till stöd för barn och föräldrar

Målet med familjepolitiken är att ge barnen en trygg och säker uppväxtmiljö och att stödja föräldrarna och vårdnadshavarna i deras uppfostringsuppgift och i omvårdnaden om barn. Familjerna tillhandahålls den hjälp de behöver i ett tillräckligt tidigt skede. Barnens föräldrar och andra vårdnadshavare har det primära ansvaret för barnens välbefinnande.

Genom familjepolitiken genomförs FN:s konvention om barnets rättigheter och andra internationella konventioner som gäller familj och barn som Finland har godkänt.

Mer information

Elina Palola, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga / YTO, Enheten för barn och unga / LANU Telefon:0295163595   E-postadress: