dekorativ bild

Barents euroarktiska råd

År 2024 innehas ordförandeskapet för Barents euroarktiska råd (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) på trepartsbasis av Finland, Sverige och Norge.  Under åren 2021–2023 var Finland ordförandeland. Under åren 2022–2023 var Finland också ordförande för rådets arbetsgrupp för hälsa och sociala frågor (WGHS). Nu är ordföranden för arbetsgruppen för hälsa och sociala frågor Norge.

Barents euroarktiska råd har haft som mål att främja stabilitet och en hållbar utveckling i Barentsregionen, det vill säga i norra Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Samarbetet med Ryssland avbröts dock omedelbart när Ryssland inledde det olagliga anfallskriget mot Ukraina. Ryssland sade upp sitt medlemskap i organisationen i september 2023. 

På grund av det förändrade läget har man under Finlands ledning berett ett nytt samarbetsprogram för arbetsgruppen för hälsa och sociala frågor för åren 2024–2027. Programmet godkändes i Uleåborg i december 2023.  

Vid samarbetet ska man prioritera:

  • utvecklandet av beredskapen bl.a. genom utnyttjande av ny teknik och utrustning inom hälso- och sjukvården i glest bebyggda regioner 
  • stödet för barn och unga som löper risk att marginaliseras  
  • utvecklandet av nya förhållningssätt för att förebygga sjukdom och främja hälsa i synnerhet inom det gränsöverskridande samarbetet

När Ryssland inte längre är medlem har man möjlighet att fördjupa de nordiska ländernas samarbete ytterligare vad gäller ländernas områden i norr. Arbetsgruppens och hela rådets arbete fortsätter särskilt mellan Finland, Sverige och Norge, men också mellan Danmark, Island och EU. 
 

Mer information

Päivi Karvinen, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Kansainvälisten asioiden yksikkö / KVY Telefon:0295163196   E-postadress: