FI SV EN

Understöd för barnfamiljer och föräldraledigheter

Samhället erbjuder familjerna olika ekonomiska understöd och arrangemang för barnskötsel för att jämna ut de kostnader som föranledes av barn.

Före barnet föds

 

Föräldraledigheter och ersättningar

Moderskapsunderstöd

Moderskapsunderstöd ges till

  • varje gravid kvinna som är bosatt i Finland
  • som varit gravid i minst 154 dagar och
  • genomgått en hälsoundersökning före den femte graviditetsmånaden.

Moderskapsunderstöd betalas också till adoptivföräldrar.

Den blivande modern kan välja mellan

  • moderskapsförpackning eller
  • stöd i form av pengar

Moderskapsunderstödet är en skattefri inkomst. Moderskapsunderstödet ansöks hos FPA. Moderskapsförpackningens innehåll presenteras på FPA:s webbplats:

Vård av baby

Mammaledighet

Mammaledigheten pågår tills babyn är cirka 3 månader gammal. Mammaledigheten omfattar 105 vardagar (sex dagar i veckan).

Föräldraledighet

Efter mammaledigheten kan antingen mamman eller pappan stanna hemma med barnet tills det är 9 månader gammalt (mamman och pappan kan dela på denna ledighet). Föräldraledigheten omfattar 158 vardagar (sex dagar i veckan).

Om det föds fler än ett barn på en gång förlängs föräldraledigheten med 60 vardagar från och med det andra barnet.

Pappaledighet

Pappan kan i samband med barnets födelse ta ut pappaledighet under 18 vardagar (sex dagar i veckan) samtidigt med mamman. Pappaledigheten är sammanlagt högst 54 vardagar lång, varav de resterande 36 vardagarna bör tas ut vid annan tidpunkt än mamman.

Pappan kan också ta ut hela den 54 dagar långa pappaledigheten vid en annan tidpunkt än då mamman är på mamma- eller föräldraledighet. I båda fallen ska ledigheten tas ut innan barnet har fyllt två år.

Förälder till adoptivbarn har också rätt till föräldraledighet om barnet är under sju år.

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning

Under mamma-, pappa- och föräldraledigheten betalas dagpenning eller minimidagpenning beroende på arbetsinkomsterna.

Föräldrarna är berättigade till moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning om de har varit sjukförsäkrade i Finland eller i ett annat EU- eller EES-land minst 180 dagar före tidpunkten för den beräknade nedkomsten.

Vård av litet barn

Vårdledigheter

Småbarnsföräldrar har rätt till oavlönad ledighet från sitt arbete tills barnet fyller tre år. Vårdledigheten kan tas ut antingen av mamman eller av pappan men inte av båda föräldrarna samtidigt.

Under vårdledigheten betalas stöd för hemvård av barn (s.k. hemvårdsstöd). Kommunen kan dessutom betala kommuntillägg till den som får hemvårdsstöd.

Partiell vårdledighet

En förälder har rätt till partiell vårdledighet till slutet av barnets andra läsår i grundskolan. Om barnet har förlängd läroplikt det vill säga går i skola längre än vanligt, gäller rätten till partiell vårdledighet till slutet av barnets tredje läsår.

En förälder som förkortar sin arbetstid för att sköta sitt barn som är under 3 år får flexibel vårdpenning. Föräldrar med skolbarn i första eller andra klass kan få partiell vårdpenning. Om barnet har förlängd läroplikt, betalas partiell vårdpenning till slutet av barnets tredje läsår i grundskolan. 

Rätten till vårdledighet är längre än vad flexibel eller partiell vårdpenning utbetalas för. Arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om partiell vårdledighet och detaljerna kring arrangemanget.

Tillfällig ledighet för vård av ett sjukt barn

Föräldrar till barn som inte fyllt tio år har rätt att vara lediga från sitt arbete i fyra arbetsdagar per sjukdomsperiod för att ordna vården när barnet insjuknat.

Stöd för privat vård

Som alternativ till kommunal dagvård kan familjen söka stöd för privat vård från FPA för att ordna vård för ett barn under skolåldern. Vårdproducenten kan vara antingen ett privat daghem, en enhet i gruppfamiljedagvård eller en privat skötare.

Stödet för privat vård består av vårdpenning och vårdtillägg som beror på familjens storlek och inkomster. En del av kommunerna betalar kommunalt tillägg.

Detaljerad information om föräldraledigheter och storleken av förmånerna

Folkpensionsanstalten svarar för de ekonomiska förmånerna för föräldrar. Mer information:  

Övriga stöd

Barnbidrag

Barnbidrag betalas för barn som är bosatta i Finland tills de fyller 17 år. Barnbidraget är skattefritt. Anvisningar för ansökan samt bidragsbelopp och utbetalningsdag står på FPA:s webbplats:

Underhåll för barn 

Barn har rätt att få tillräckligt underhåll som föräldrarna efter förmåga svarar för. Föräldrarna svarar för barnets försörjning till dess barnet fyller 18 år.

Underhållsbidrag

Om en förälder inte sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor tillsammans med föräldern kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet.

Underhållsstöd betalas ur samhällets medel till barnet om

  • den underhållsskyldiga föräldern har försummat att betala underhållsbidrag
  • den underhållsskyldige inte förmår betala underhållsbidrag
  • faderskapet inte har kunnat fastställas
  • underhållsbidrag har bestämts till ett lägre belopp än underhållsstöd

Underhållsstödet betalas av FPA.

För lagstiftning som gäller underhållsbidrag ansvarar justitieministeriet.

Föräldrarna kan ingå avtal om underhållsbidrag till barn, vilket fastställs av kommunens socialmyndighet. Om föräldrarna inte kommer överens, fastställs underhållsbidraget genom ett beslut av domstol.

Föräldrarna får ytterligare information om underhållsbidrag av barnatillsyningsmannen i hemkommunen.

Justitieministeriet har gett ut en anvisning för beräkning av storleken på underhållsbidrag till barn.

 

 

Mer information