Familjeförmåner

Syftet med det förmånssystem som är avsett för barn och familjer är att trygga försörjningen för barnet och dem som ansvarar för omsorgen om barnet samt att stödja omvårdnaden och omsorgen om barnet. Ansökan om förmånerna riktas till Folkpensionsanstalten (FPA).

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för utvecklandet och beredningen av den lagstiftning som gäller familjeförmånerna. 

Stöd för vård av små barn

Moderskapsunderstöd

En kvinna som är bosatt i Finland, har varit gravid i minst 154 dagar och har genomgått en hälsoundersökning under de fyra första graviditetsmånaderna har rätt att få moderskapsunderstöd. Även adoptivföräldrar har rätt till moderskapsunderstöd.

Moderskapsunderstödet kan fås i form av en moderskapsförpackning eller en penningsumma. Moderskapsunderstödet är skattefri inkomst. Information om innehållet i moderskapsförpackningen finns på FPA:s webbplats.

Familjeledigheter och förmåner som betalas under familjeledigheter

Syftet med familjeledigheter och de förmåner som betalas under familjeledigheterna är att trygga den gravidas och fostrets hälsa och möjliggöra att en förälder kan sköta ett litet barn (eller ett större adoptivbarn) hemma. Syftet är att trygga barnets välfärd, uppbyggandet av relationen mellan barnet och föräldern samt familjens försörjning och även att föräldern ska kunna återvända till sitt eventuella jobb efter ledigheten.

Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till särskild graviditetsledighet, graviditets-ledighet och föräldraledighet under en sådan period som hen betalas föräldradagpenningar i enlighet med sjukförsäkringslagen. Till föräldradagpenningarna hör särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldrapenning. 

Särskild graviditetsledighet och särskild graviditetspenning

En arbetstagare har rätt till särskild graviditetsledighet, om ett kemiskt ämne, strålning, en smittsam sjukdom eller någon annan omständighet som hänför sig till hennes arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden, äventyrar hennes eller fostrets hälsa. Särskild graviditetspenning utbetalas under ledigheten. 

Graviditetsledighet och graviditetspenning

Syftet med graviditetsledighet och graviditetspenning är att göra det möjligt att bli borta från arbetet i slutet av graviditeten. Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar, dvs. cirka 5 veckor före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om senareläggning av graviditetsledigheten så att den börjar senast 14 vardagar före den beräknade tidpunkten. Personer som inte är i ett anställningsförhållande kan inleda graviditetspenningsperioden enligt eget val 14–30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Graviditetspenning utbetalas för 40 vardagar, dvs. cirka 1,5 månader.

Föräldraledighet och föräldrapenning

Syftet med föräldraledigheten och föräldrapenningen är att möjliggöra och trygga vården av ett litet barn efter graviditetspenningsperioden. En förutsättning för att få föräldrapenning är således frånvaro från arbetet och vård av barn. Föräldraledighet och föräldrapenning kan beviljas för 320 vardagar (sammanlagt cirka 12,8 månader) per barn. Båda föräldrarna, som är barnets vårdnadshavare, har lika rätt till föräldraledighet och föräldrapenning. Föräldrapenningsdagarna har kvoterats jämnt så att båda föräldrarna har en kvot på 160 dagpenningsdagar.

En förälder får överlåta högst 63 vardagar av sin föräldrapenningskvot till barnets andra förälder, en annan vårdnadshavare för barnet, sin partner eller barnets andra förälders partner. Om barnet har endast en förälder som är berättigad till föräldrapenning, har föräldern rätt till alla 320 föräldrapenningsdagar. I flerlingsfamiljer förlängs föräldrapenningskvoten med ytterligare 84 dagpenningsdagar för varje barn utöver ett. 

Föräldrar kan få föräldradagpenning samtidigt i högst 18 vardagar. Föräldrapenningen kan användas flexibelt tills barnet fyller två år. En arbetstagare har rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som alla ska omfatta minst 12 vardagar. Det är också möjligt att få partiell föräldradagpenning, om föräldern arbetar deltid och sköter barnet en del av dagen. 

Vårdledighet och stöd för hemvård av barn

Stöd för hemvård av barn kan betalas när det har gått 160 vardagar från barnets födelse. Barnet är då cirka 6 månader. En förutsättning för stöd för hemvård av barn är att ett barn under 3 år inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken. Stöd kan också betalas för övriga syskon under skolåldern som inte har en plats inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Enligt arbetsavtalslagen har föräldrar rätt att få vårdledighet utan lön tills barnet fyller tre år. Båda föräldrarna kan inte ha vårdledigt samtidigt.

Hemvårdsstödet består av en vårdpenning samt ett eventuellt vårdtillägg, som är beroende av familjens storlek och inkomster. Kommunen kan dessutom betala ett kommuntillägg till den som får hemvårdsstöd.

Den person som sköter barnet och får hemvårdsstödet kan vara barnets förälder eller någon annan vårdnadshavare till barnet eller förälderns eller vårdnadshavarens sambo eller make/maka som bor med föräldern eller vårdnadshavaren. Hemvårdsstöd kan också betalas om någon annan person eller en anställd vårdare sköter barnet.

Partiell vårdledighet, flexibel vårdpenning och partiell vårdpenning

Enligt arbetsavtalslagen kan en förälder vara partiellt vårdledig till utgången av barnets andra läsår i grundskolan. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, dvs. går i skola längre än normalt, får partiell vårdledighet tas ut till utgången av barnets tredje läsår.

Till en förälder som deltar i vården av ett barn under tre år och som arbetar kortare arbetstid betalas flexibel vårdpenning. Båda föräldrarna kan få flexibel vårdpenning samtidigt, om de har ordnat sitt arbete så att de sköter barnet under olika tider (t.ex. den ena på måndagar och den andra på fredagar eller den ena på förmiddagar och den andra på eftermiddagar).  

Föräldrar till barn som går i första eller andra klass kan få partiell vårdpenning. Om barnet omfattas av förlängd läroplikt, betalas partiell vårdpenning till utgången av barnets tredje läsår inom den grundläggande utbildningen. 

Rätten till vårdledighet är längre än den tid för vilken flexibel eller partiell vårdpenning betalas. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de detaljerade arrangemangen för ledigheten på det sätt som de önskar. 

Stöd för privat vård av barn

Som ett alternativ till den småbarnspedagogik som ordnas av kommunen kan familjen ansöka hos FPA om stöd för privat vård av barn för att ordna vården av ett barn under skolåldern. Barnet kan vårdas vid ett privat daghem, vid en enhet för gruppfamiljedagvård eller av en privat vårdare.

Stödet för privat vård av barn består av en vårdpenning samt ett eventuellt vårdtillägg, som är beroende av familjens storlek och inkomster. Kommunen kan dessutom betala ett kommuntillägg till stödet för privat vård av barn.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och uppföljningen av både den småbarnspedagogik som ordnas av kommunen och sådan daghemsverksamhet och familjedagvård som ordnas eller produceras av privata tjänsteproducenter. 

Övriga stöd för barnfamiljer

Barnbidrag

Barnbidrag betalas för ett barn som är bosatt i Finland tills barnet fyller 17 år. Barnbidraget är skattefri inkomst. Anvisningar för ansökan om barnbidrag samt information om bidragsbelopp och utbetalningsdagar finns på FPA:s webbplats.

Underhållsstöd

Om en förälder inte sörjer för barnets underhåll eller om barnet inte varaktigt bor tillsammans med föräldern kan det fastställas att underhållsbidrag ska betalas till barnet. Föräldrarna kan ingå avtal om underhållsbidrag till barnet, och avtalet fastställs av kommunens socialmyndighet. Om föräldrarna inte når enighet om ett avtal, fastställs underhållsbidraget genom ett beslut av domstol. 

Föräldrarna får mer information om underhållsbidraget och hjälp med att göra upp ett avtal om underhållsbidrag av barnatillsyningsmannen i hemkommunen.

För lagstiftning som gäller underhållsbidrag ansvarar justitieministeriet. Justitieministeriet har gett ut en anvisning för beräkning av storleken på underhållsbidrag till barn.

Underhållsstöd betalas av samhällets medel till barnet om

  • den underhållsskyldiga föräldern har försummat att betala underhållsbidrag
  • den underhållsskyldiga föräldern inte förmår betala underhållsbidrag
  • barnets far inte har kunnat fastställas
  • det underhållsbidrag som har fastställts är ett mindre belopp än underhållsstödet.

Underhållsstödet betalas av FPA.

Adoptionsbidrag

Adoptionsbidrag kan fås för kostnader som en internationell adoption ger upphov till. Bidraget kan sökas, när ett organ som tillhandahåller internationell adoptionstjänst har utsett ett barn under 18 år för att placeras hos den adoptionssökande och adoptionsnämnden har beviljat adoptionstillstånd. Adoptionen av barnet ska ske via ett organ som tillhandahåller internationell adoptionstjänst. 

Att överklaga FPA:s beslut

Ansökningar om familjeförmåner lämnas till FPA. I beslutet från FPA står det hur den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring i det. Ändring i FPA:s beslut kan sökas genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet.

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller ändringssökande, anmärkningar, klagomål eller besvär.

Mer information

Annika Juurikko, regeringssekreterare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för social trygghet och försäkringar / SVO, Förmånsenheten / ETU Telefon:0295163242   E-postadress: