Avgifter för barnskydd

Den vård av barn och unga personer som avses i barnskyddslagen är avgiftsfri, med undantag för anstaltsvård.

Avgift kan däremot tas ut för

  • familjevård,
  • anstaltsvård eller  
  • boendeservice

som enligt barnskyddslagen har getts i form av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård.

Den avgift som tas ut av barnets eller den unga personens inkomster får uppgå till högst 1860,20 i månaden år 2022. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för att producera servicen.

Om avgiften tas ut av föräldrarna, fördelas den enligt deras betalningsförmåga.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.