Avgifter för barnskydd

Den vård av barn och unga som avses i barnskyddslagen är avgiftsfri med undantag för institutionsvård.

Avgift kan däremot tas ut för

  • familjevård,
  • anstaltsvård eller  
  • boendeservice

som ordnas enligt barnskyddslagen i form av stödåtgärd inom öppenvården, placering i vård utom hemmet eller eftervård.

En avgift som debiteras ur ett barns eller en ung persons inkomster får vara år 2020 och 2021 högst 1835,20 euro per månad. Avgiften får dock inte överstiga utgifterna för produceringen av tjänsten.

Avgift som uppbärs av föräldrarna fördelas mellan dem på basis av deras betalningsförmåga.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.