Socialvårdstjänster

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för socialpolitiken och bereder lagstiftningen om socialvården.

Socialvården omfattar främjande av social trygghet och välfärd samt de uppgifter och den service inom socialvården som föreskrivs i den allmänna lagstiftningen och speciallagstiftningen.

Bestämmelser om socialvård och socialvårdstjänster finns i socialvårdslagen och i speciallagar inom socialvården.

Socialvårdstjänster ordnas av välfärdsområdena

Alla som vistas i ett välfärdsområde har rätt att i brådskande fall få socialvårdstjänster enligt individuella behov, så att rätten till nödvändig omsorg och försörjning inte äventyras.

I andra än brådskande fall har man rätt att få tillräckliga socialvårdstjänster från det välfärdsområde inom vars område man har sin hemkommun.

 • Systemet och ansvar

Socialvårdstjänster ordnas enligt stödbehovet

Socialvårdstjänster ska ordnas

 • som stöd för att klara av det dagliga livet,
 • för stödbehov med anknytning till boende,
 • för behov av ekonomiskt stöd,
 • för att förhindra marginalisering och främja delaktighet,
 • för stödbehov på grund av närstående- och familjevåld och annat våld, utnyttjande eller annan illabehandling
 • för stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling,
 • för stödbehov i anslutning till akuta krissituationer,
 • för att stödja en balanserad utveckling och välfärd hos barn,
 • för stödbehov på grund av missbruk av berusningsmedel, annat beroendebeteende, psykisk ohälsa eller andra sjukdomar, skada eller åldrande
 • för stödbehov med anknytning till fysisk, psykisk, social eller kognitiv funktionsförmåga, samt
 • för att stödja anhöriga och närstående till personer som behöver stöd.

Socialvårdstjänsterna grundar sig på en individuell bedömning av behovet

Behovet av brådskande hjälp ska bedömas omedelbart. Därtill har var och en rätt att få en bedömning av servicebehovet, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning.

Bedömningen av servicebehovet ska påbörjas utan dröjsmål och slutföras utan ogrundat dröjsmål. Brådskande tjänster ska ordnas så att klientens rätt till oundgänglig omsorg och försörjning inte äventyras.

Bedömningen görs i den omfattning som klientens livssituation kräver i samarbete med klienten och vid behov med klientens anhöriga, närstående och andra aktörer. När bedömningen görs ska klienten få information om vilka hans eller hennes rättigheter och skyldigheter enligt den allmänna lagstiftningen eller speciallagstiftningen är samt om de olika alternativen vid tillhandahållandet av tjänster och deras effekter liksom också om andra omständigheter som är av betydelse för ärendet.

En klient inom socialvården har rätt att få en utsedd egen kontaktperson som har till uppgift att främja ordnandet av klientens tjänster i enlighet med bedömningen av servicebehovet.

Allmänna socialvårdstjänster enligt socialvårdslagen är

 • Socialt arbete och social handledning
 • Social rehabilitering
 • Service för att främja ekonomisk funktionsförmåga
 • Familjearbete
 • Hemservice för barnfamiljer 
 • Hemvård
 • Stödtjänster
 • Boendeservice (tillfälligt boende, stödboende, gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg)
 • Service på en institution
 • Service som stöder rörlighet
 • Alkohol- och drogarbete och beroendearbete
 • Särskild service inom alkohol- och drogarbetet och beroendearbetet
 • Mentalvårdsarbete och tjänster inom mentalvårdsarbetet
 • Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
 • Övervakning av umgänge mellan barn och förälder
 • Ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående
 • Elevhälsans kuratorstjänster

Övriga socialvårdstjänster som tillhandahålls på basis av speciallagstiftning är bl.a. funktionshinderservice, specialomsorger om personer med utvecklingsstörning, kompletterande och förebyggande utkomststöd, barnskydd, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, uppgifter i anslutning till vårdnad om barn och umgängesrätt, familjevård och stöd för närståendevård.

Största delen av socialvårdstjänsterna enligt socialvårdslagen är så kallad anslagsbunden service, där välfärdsområdet har prövningsrätt inom ramen för lagen vid beviljandet av servicen. Beviljandet av tjänster baserar sig dock alltid på en individuell bedömning av servicebehovet, och ingen klientgrupp kan uteslutas från tjänsterna på basis av anvisningar från välfärdsområdet.

Den offentliga servicen kompletteras av socialvårdstjänster som tillhandahålls av företag och organisationer. Välfärdsområdet kan också köpa tjänster av privata tjänsteproducenter.

Socialvårdstjänster finns för alla åldrar

Socialvårdstjänsterna grupperas ofta enligt livscykelmodellen i tjänster för barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre, även om de grundar sig på samma lagstiftning.

Tjänster för barnfamiljer är bl.a. hemservice för barnfamiljer, familjearbete och rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor.

Socialvårdstjänster som ofta behövs av äldre är bland annat hemvård, stöd för närståendevård, service som stöder rörligheten och olika former av boendeservice.

Även personer med funktionsnedsättning får de socialvårdstjänster de behöver i första hand på basis av socialvårdslagen. Med stöd av lagen om funktionshinderservice kan man ordna särskild service för personer med funktionsnedsättning som inte med stöd av de allmänna lagarna får sådana tjänster enligt sina individuella behov som är lämpliga för dem och som de behöver i sin normala livsföring. 

Övriga myndigheters ansvar för socialvården

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett sakkunnig- och forskningsinstitut som producerar information för dem som ordnar social- och hälsovård och för yrkesutbildade personer inom det sociala området.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira är den nationella styrnings-, tillstånds- och tillsynsmyndigheten inom socialvården.

Regionförvaltningsverken (RFV) styr och övervakar socialvårdens verksamhet inom sina egna områden. RFV styr och övervakar både de socialvårdstjänster som välfärdsområdet ordnar och de privata socialvårdstjänsterna.

Mer information om lagstifningen

Virva Juurikkala, socialråd 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården / APO, Enheten för servicesystemet / PAL Telefon:0295163204   E-postadress: