Avgifter för hemservice och hemsjukvård samt serviceboende 

Avgifterna för hemservice och hemsjukvård beror på om vården är tillfällig och kortvarig eller fortgående och regelbunden.

Avgifter för kortvarig service

För tillfällig hemservice eller kortvarigt serviceboende kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. 

För tillfällig hemsjukvård kan år 2022 tas ut

  • högst 19,20 euro när hembesöket görs av läkare eller tandläkare
  • högst 12,20 euro när hembesöket görs av en sjukskötare eller någon annan person som tillhandahåller hemsjukvård.

För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård.

För hemsjukhusvård inom den specialiserade sjukvården som ges i klientens hem kan det tas ut en poliklinikavgift. För specialiserad sjukvård som ges i serie får dock tas ut högst en avgift för vård i serie (11,60 euro per vårdtillfälle högst 45 gånger under ett kalenderår).

Avgifterna för tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård beaktas i avgiftstaket från och med den 1 januari 2022.

Avgifter för långvarig vård

För fortgående och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice enligt socialvårdslagen kan tas ut en skälig månadsavgift som bestäms utifrån antalet servicetimmar, mängden, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

När betalningsförmågan bestäms beaktas inkomsterna för servicemottagaren och den make som lever i gemensamt hushåll med servicemottagaren. Det görs indexjusteringar i inkomstgränserna vartannat år.

Kommunen får ta ut en mindre avgift än vad som föreskrivs i lag. Avgiften får inte med något timantal överskrida den högsta avgiften enligt avgiftstabellen.

Inkomstgränserna är följande år 2022:

Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro per månad 598 1103 1731 2140 2591 2976

Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 356 euro för varje därpå följande person.

Avgifter för service under en närståendevårdares ledighet

Vård som ges under närståendevårdarens ledighet får kosta vårdtagaren högst 11,60 euro per dag.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.