Avgifter för hemservice och hemsjukvård samt serviceboende 

Avgifterna för hemservice och hemsjukvård beror på om vården är tillfällig och kortvarig eller fortgående och regelbunden.

Kortvarig service

För tillfällig hemservice eller kortvarigt serviceboende kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen. För tillfällig hemsjukvård kan år 2021 tas ut

  • högst 18,90 euro när hembesöket görs av läkare eller tandläkare,
  • högst 12,00 euro när hembesöket görs av en sjukskötare eller någon annan person som tillhandahåller hemsjukvård.

För tillfällig hemsjukvård får det inte tas ut en separat avgift av en person som får fortgående hemsjukvård.

För hemsjukhusvård inom den specialiserade sjukvården som ges i klientens hem kan det tas ut en poliklinikavgift. För specialiserad sjukvård som ges i serie får dock tas ut högst en avgift för vård i serie (11,50 euro per vårdtillfälle högst 45 gånger under ett kalenderår).

Långvarig service

För fortgående och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice enligt socialvårdslagen kan tas ut en skälig månadsavgift som bestäms utifrån antalet servicetimmar, mängden, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. När betalningsförmågan bestäms beaktas inkomsterna för servicemottagaren och den make som lever i gemensamt hushåll med servicemottagaren. Det görs indexjusteringar i inkomstgränserna vartannat år.

Kommunen får ta ut en mindre avgift än vad som föreskrivs i lag. Avgiften får inte med något timantal överskrida den högsta avgiften enligt avgiftstabellen.

Inkomstgränserna är följande år 2021:

Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro per månad 588 1084 1701 2103 2546 2924

Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje därpå följande person.

Avgifter för service under en närståendevårdares ledighet

Vård som ges under närståendevårdarens ledighet får kosta vårdtagaren högst 11,40 euro per dag.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.