Avgifter för hemservice och boendeservice

Avgifterna för hemservice beror på om den service eller vård som ges i hemmet är tillfällig och kortvarig eller fortgående och regelbunden.

Avgifter för kortvarig service

För tillfällig service som ges i hemmet (hemservice för barnfamiljer, stödtjänster, hemvård) kan det tas ut en skälig avgift som bestäms av välfärdsområdet. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

Motsvarande gäller de avgifter för boendeservice som avses i socialvårdslagen, dvs. avgifterna för tillfälligt boende, eventuella separata tjänster för stöd och vägledning i stödboende (hemvård eller stödtjänster) och separata tjänster i gemenskapsboende. 

För tillfällig hemsjukvård kan år 2024 tas ut

  • högst 21,10 euro när hembesöket görs av läkare eller tandläkare,
  • högst 13,40 euro när hembesöket görs av en sjukskötare eller någon annan person som tillhandahåller hemsjukvård.

För tillfällig hemsjukvård får det dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård.

För specialiserad sjukvård som ges i kundens hem kan det tas ut en avgift som motsvarar poliklinikavgiften. För vård som ges i serie får dock tas ut högst en avgift för vård i serie (12,80 euro per vårdtillfälle högst 45 gånger under ett kalenderår).

Avgifterna för tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård beaktas i avgiftstaket. 

Avgifter för långvarig vård

För fortgående och regelbunden service i hemmet samt för långvarig boendeservice enligt socialvårdslagen kan tas ut en skälig månadsavgift som bestäms utifrån antalet servicetimmar, mängden, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

När betalningsförmågan bestäms beaktas inkomsterna för servicemottagaren och den make som lever i gemensamt hushåll med servicemottagaren. Det görs indexjusteringar i inkomstgränserna vartannat år.

Kommunen får ta ut en mindre avgift än vad som föreskrivs i lag. Avgiften får inte med något timantal överskrida den högsta avgiften enligt avgiftstabellen.

Inkomstgränserna är följande år 2024:

Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro per månad 653 1205 1891 2338 2830 3251

Om antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 389 euro för varje därpå följande person.

Läs mer om avgifter för långvarig vård  som bestäms utifrån familjens storlek på Kommunförbundets webbsidor (bara på finska):

Avgifter för service under en närståendevårdares ledighet

Vård som ges under närståendevårdarens ledighet får kosta vårdtagaren högst 11,60 euro per dag för den som vårdas.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Om du har frågor om dina avgifter eller till exempel avgiftstaket, kontakta i första hand det välfärdsområde som ansvarar för att ordna tjänsten och som bestämmer klient- och patientavgifterna. Välfärdsområdet är skyldigt att svara på klienters och patienters frågor och att vid behov ge anvisningar och råd om klient- och patientavgifterna. 

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter, kan du kontakta socialombudsmannen eller patientombudsmannen i ditt välfärdsområde.

Läs mer: