Avgifter för hemservice och hemsjukvård

Avgifterna för hemservice och hemsjukvård beror på om det är fråga om ett tillfälligt eller kontinuerligt hjälpbehov.

För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer.

För tillfällig hemsjukvård kan tas ut i 2020

  • högst 18,90 euro när hembesöket görs av läkare eller tandläkare,
  • högst 12,00 euro när hembesöket görs av sjukskötare eller hemvårdare,
  • För tillfällig hemsjukvård får däremot inte tas ut separat avgift av en person som får kontinuerlig hemsjukvård.

För kontinuerlig vård kan tas ut en skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens kvalitet och mängd samt mottagarens betalningsförmåga och familjestorlek. Vid fastställande av betalningsförmåga beaktas vårdtagarens och makens inkomster om de lever i gemensamt hushåll. De eurobelopp justeras vartannat år.

Månadsavgiftens högsta avgiftsprocent av bruttoinkomster som överskrider inkomstgränsen enligt familjens storlek är under åren 2020 och 2021

Personantal Inkomstgräns euro/mån Avgiftsprocent
1 588

35

2 1 084 22
3 1 701 18
4 2 103 15
5 2 546 13
6 2 924 11

Månadsavgiften för hemservice och hemsjukvård får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. När antalet familjemedlemmar är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro och betalningsprocenten sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.

Som inkomst räknas inte bostadsbidrag och andra stöd som betalas för ett visst ändamål.

Avgifter för service under en närståendevårdares ledighet

Vård som ges under närståendevårdarens ledighet får kosta vårdtagaren högst 11,40 euro per dag.

Har du några frågor om klientavgifterna?

Social- och hälsovårdsministeriet behandlar inte ärenden som gäller enskilda klientavgifter och inte heller anmärkningar, klagomål eller besvär.

Om du vill fråga närmare om dina klientavgifter eller till exempel har frågor om avgiftstaket, kontakta din kommun eller den verksamhetsenhet inom social- eller hälso- och sjukvården där du har fått vård eller service.

Om du upplever att du blivit illa bemött eller behöver råd om dina rättigheter kan du kontakta social- eller patientombudsmannen i din kommun eller samkommun.

Besvär, anmärkningar och klagomål